Prezentacje dla inwestorów

AmRest Investor presentation

AmRest Equity Story

Prezentacja - Webcast z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za czwarty kwartał oraz rok 2023

DANE OPERACYJNE2023***20222021202020192018
[mEUR]YTDQ4Q3Q2Q1FY 2022FY 2021FY 2020FY 2019FY 2018
Przychody2 431,6628,9632,8606,7563,22 422,01 917,01 522,91 961,51 546,8
EBITDA*379,296,2110,9101,470,6384,4359,1201,7394,4173,1
Zysk z działalności operacyjnej103,5-0,552,936,814,474,6103,1-131,8105,671,6
Zysk (strata) brutto49,0-11,332,924,72,727,557,9-190,793,457,5
Zysk (strata) netto50,9-4,828,923,83,06,635,4-175,366,941,3
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące6,01,01,81,81,45,32,5-1,71,8-1,7
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej44,9-5,827,121,91,71,332,9-173,665,143,0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej370,5108,293,286,982,2362,5356,9178,8325,7163,8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-133,0-79,9-40,226,9-39,8-138,1-96,611,7-220,0-420,9
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-233,515,7-122,1-107,4-19,7-192,1-270,4-95,0-117,1241,9
Przepływy pieniężne netto, razem4,044,0-69,16,422,732,3-10,195,5-11,4-15,3
Średnia ważona liczba akcji zwykłych**218 875219 052219 251219 268219 270219 269219 352219 169220 567214 981
Średnia ważona liczba akcji do wyliczenia rozwodnionego zysku na akcję**219 097219 843218 742219 268219 270219 269219 852219 346221 480216 853
Podstawowy zyska na jedną akcje zwykłą (w euro)0,18-0,030,120,100,010,010,15-0,830,300,20
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w euro)0,18-0,030,120,100,010,010,15-0,830,290,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję----------

*EBITDA = zysk operacyjny pomniejszony o deprecjację, amortyzację i utratę wartości aktywów
** W tysiącach akcji; Skorygowane historycznie o split akcji 1:10 w październiku 2018 r.

*** Dane za rok 2023 nie uwzględniają biznesu w Rosji

BILANS 202320222021202020192018
[mEUR]Q4Q3Q2Q1FY 2022FY 2021FY 2020FY 2019FY 2018
Aktywa razem2 351,72 175,92 249,42 322,72 280,22 059,32 114,42 435,01 441,2
Zobowiązania razem1 951,01 773,61 866,21 990,51 949,01 757,01 849,71 958,31 010,8
Zobowiązania długoterminowe1 346,51 172,71 281,01 378,91 322,6766,41 371,71 459,4745,5
Zobowiązania krótkoterminowe604,5600,9585,2611,6626,4990,6478,1498,9265,3
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej  385,4387,6369,2319,5320,1294,3257,8467,2420,5
Udziały niekontrolujące15,314,714,012,711,18,06,99,59,9
Kapitał własny razem400,7402,3383,2332,2331,2302,3264,7476,7430,5
Kapitał zakładowy22,022,022,022,022,022,022,022,022,0

 

AmRest Broszura