Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

O Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AmRest

Walne Zgromadzenie AmRest Holdings SE jest najwyższym organem Spółki. Obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne zgromadzenie, w oparciu o przepisy Statutu Spółki, Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz hiszpańskiego prawa spółek kapitałowych (Ley de Sociedades de Capital).

Sposób działania i uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania zostały szczegółowo opisane w Statucie Spółki (zamieszczonym tutaj)  i Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest (dostępnego pod tym linkiem). 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Poprzednie spotkania

Regulamin określa i uszczegóławia zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings SE, w zakresie zwoływania zgromadzenia, uczestnictwa w nim oraz wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy, które to zasady są regulowane przepisami prawa i Statutem Spółki

Pobierz
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PDF plik 7.33 MB

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa hiszpańskiego, w celu organizacji Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, Spółka umożliwia korzystanie z Elektronicznego Forum Akcjonariuszy, aby ułatwić komunikację pomiędzy akcjonariuszami Spółki (akcjonariuszami indywidualnymi, będącymi osobami fizycznymi lub prawnymi, oraz dobrowolnymi stowarzyszeniami akcjonariuszy utworzonymi i zarejestrowanymi w specjalnym rejestrze utworzonym w tym celu przez hiszpańską Krajową Komisję Rynku Papierów Wartościowych) przed odbyciem takich Zgromadzeń. Elektroniczne Forum Akcjonariuszy dostępne jest od dnia publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do dnia Zgromadzenia.


Linki do Forum Akcjonariuszy i głosowania elektronicznego:

Forum Akcjonariuszy
Głosowanie elektroniczne

Pobierz
Regulamin Elektronicznego Forum Akcjonariuszy (EN)
PDF plik 157.43 kB

Korespondencja pocztowa powinna być kierowana na adres siedziby spółki:

 

AmRest Holdings SE

(Legal Department)
Paseo de la Castellana 163
(6th floor)
28046 Madrid
Hiszpania

 

Korespondencja elektroniczna z akcjonariuszami AmRest odbywa się za pośrednictwem poniższych adresów e-mail: 

JGO.AmRest@amrest.eu (w języku hiszpańskim)

AGM.AmRest@amrest.eu (w języku angielskim) 

WZA@amrest.eu (w języku polskim)

AmRest Broszura