Zasady ładu korporacyjnego

Akcje AmRest Holdings SE są notowane zarówno na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, jak i (od 21 listopada 2018) na giełdach hiszpańskich. W związku z tym Spółka dokłada wszelkich starań by przestrzegać zasad ładu korporacyjnego na obu rynkach.

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Zalecenia dotyczące ładu korporacyjnego i najlepszych praktyk dla spółek, których akcje są notowane na hiszpańskim rynku regulowanym, znajdują się w „Kodeksie Dobrego Zarządzania Spółek Notowanych na Giełdzie” (Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas) zatwierdzonym uchwałą hiszpańskiej Komisji Rynku Papierów Wartościowych (Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV) w dniu 18 lutego 2015 roku.

Roczny Raport Ładu Korporacyjnego (Informe Annual de Gobierno Corporativo) informujący o poziomie zgodności z tymi zaleceniami stanowi element Skonsolidowanego Sprawozdanie z Działalności AmRest jak również jest dostępny na podstronie Raporty ładu korporacyjnego.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Zasady ładu korporacyjnego zawarte zostały w załączniku do Uchwały Rady Giełdy Nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku, zatytułowanym „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Ostatnia aktualizacja została zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy z dnia 29 marca 2021 roku. Zbiór zasad jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconej tej tematyce (www.gpw.pl/dobre-praktyki2021).

Spółka za pomocą Oświadczenia o przestrzeganiu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, dostępnego na podstronie Raporty ładu korporacyjnego, informuje o niestosowanych w AmRest praktykach, wraz z uzasadnieniem naruszenia zasad.

AmRest Broszura