Wyniki finansowe

Liczba restauracji z podziałem na marki i kraje 31.03.2024
Wybrane dane finansowe (w ujęciu kwartalnym i rocznym)

Spółka nie korzysta z płatnych usług agencji ratingowych i nie zwracała się do żadnej agencji ratingowej z prośbą  o ocenę ryzyka związanego z jej papierami wartościowymi.

Spółka AmRest Holdings SE wdrożyła w swoich wewnętrznych procesach i harmonogramach płatności postanowienia ustawy Law 18/2022 z dnia 28 września 2022 r. o tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, zmieniającej ustawę Law 15/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. oraz dekretu królewskiego - Royal Decree - Law 4/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. (zmieniającego Law 3/2004), które ustanawiają środki przeciwdziałania opóźnianiu płatności w transakcjach handlowych. Warunki współpracy z dostawcami handlowymi w 2022 roku obejmowały terminy płatności do 60 dni, zgodnie z uzgodnienami stron transakcji.

W roku zakończonym 31 grudnia 2022 średni okres płatności dla dostawców wyniósł 47 dni i był krótszy od przewidzianego prawem limitu 60 dni. 

 20232022
Liczba dni:  
Średni okres płatności dla dostawców41,233,6
Wskaźnik płatności 40,031,8
Wskaźnik zaległych faktur54,454,4
Miliony EUR:  
Płatności ogółem251,5204,5
Zaległe faktury 22,217,6
Kwota płatności<60 dni220,2188,0
Liczba faktur zapłaconych < 60 dni86 58074 903
% Kwota płatności < 60 dni z ogółu płatności88%92%
% Liczba zapłaconych faktur < 60 dni z ogółu płatności81%81%

Płatności na rzecz dostawców hiszpańskich dla spółek objętych konsolidacją, przedstawione w powyższej tabeli, stanowią zobowiązania z tytułu towarów i usług.

AmRest Broszura