Dywidendy

W okresie ostatnich pięciu lat Emitent nie wypłacał dywidendy.

Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o podziale zysku Spółki i wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Posiadacze akcji zwykłych są uprawnieni do otrzymania dywidend i mają proporcjonalne prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (jedna akcja uprawnia do wykonania jednego głosu).

Obecnie wypracowane przez Spółkę zyski przeznaczane są na kapitał zapasowy celem dalszego rozwoju lub pokrycia ewentualnych strat.

AmRest Broszura