Prezentacje dla inwestorów

AmRest Investor presentation

AmRest Equity Story

Prezentacja - Webcast z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za czwarty kwartał oraz rok 2023

DANE OPERACYJNE20242023***20222021202020192018
[mEUR]Q1FYFYFYFYFYFY
Przychody592,62 431,62 422,01 917,01 522,91 961,51 546,8
EBITDA*81,1379,2384,4359,1201,7394,4173,1
Zysk z działalności operacyjnej18,6103,574,6103,1-131,8105,671,6
Zysk (strata) brutto-2,849,027,557,9-190,793,457,5
Zysk (strata) netto-2,150,96,635,4-175,366,941,3
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące0,76,05,32,5-1,71,8-1,7
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej-2,844,91,332,9-173,665,143,0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej70370,5362,5356,9178,8325,7163,8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-57,6-133,0-138,1-96,611,7-220,0-420,9
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-72,1-233,5-192,1-270,4-95,0-117,1241,9
Przepływy pieniężne netto, razem-59,74,032,3-10,195,5-11,4-15,3
Średnia ważona liczba akcji zwykłych**217 820218 875219 269219 352219 169220 567214 981
Średnia ważona liczba akcji do wyliczenia rozwodnionego zysku na akcję**218 567219 097219 269219 852219 346221 480216 853
Podstawowy zyska na jedną akcje zwykłą (w euro)-0,010,180,010,15-0,830,300,20
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w euro)-0,010,180,010,15-0,830,290,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję-------

*EBITDA = zysk operacyjny pomniejszony o deprecjację, amortyzację i utratę wartości aktywów
** W tysiącach akcji; Skorygowane historycznie o split akcji 1:10 w październiku 2018 r.

*** Dane za rok 2023 nie uwzględniają biznesu w Rosji

BILANS2024202320222021202020192018
[mEUR]Q1FY 2023FY 2022FY 2021FY 2020FY 2019FY 2018
Aktywa razem2 309,12 351,72 280,22 059,32 114,42 435,01 441,2
Zobowiązania razem1 915,41 951,01 949,01 757,01 849,71 958,31 010,8
Zobowiązania długoterminowe1 358,71 346,51 322,6766,41 371,71 459,4745,5
Zobowiązania krótkoterminowe556,7604,5626,4990,6478,1498,9265,3
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej  377,9385,4320,1294,3257,8467,2420,5
Udziały niekontrolujące15,815,311,18,06,99,59,9
Kapitał własny razem393,7400,7331,2302,3264,7476,7430,5
Kapitał zakładowy22,022,022,022,022,022,022,0

 

AmRest Broszura