Wyniki finansowe

Liczba restauracji z podziałem na marki i kraje 30.09.2023
Wybrane dane finansowe (w ujęciu kwartalnym i rocznym)

Spółka nie korzysta z płatnych usług agencji ratingowych i nie zwracała się do żadnej agencji ratingowej z prośbą  o ocenę ryzyka związanego z jej papierami wartościowymi.

AmRest Broszura