Wyniki finansowe

Wybrane dane finansowe (w ujęciu kwartalnym i rocznym)
Liczba restauracji z podziałem na marki i kraje_30.09.2021

Spółka nie korzysta z płatnych usług agencji ratingowych i nie zwracała się do żadnej agencji ratingowej z prośbą  o ocenę ryzyka związanego z jej papierami wartościowymi.

AmRest Broszura