Prezentacje dla inwestorów

AmRest Investor presentation

AmRest Equity Story

Prezentacja - wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2022

DANE OPERACYJNE 2021 2020 2019 2018
[mEUR] YTD Q4 Q3 Q2 Q1 FY 2020 FY 2019 FY 2018
Przychody 1 917,0 539,0 533,6 464,4 380,0 1 522,9 1 961,5 1 546,8
EBITDA* 359,1 98,0 107,5 104,0 49,6 201,7 394,4 173,1
Zysk z działalności operacyjnej 103,1 28,2 47,0 37,6 -9,7 -131,8 105,6 71,6
Zysk (strata) brutto 57,9 14,0 35,4 29,8 -21,3 -190,7 93,4 57,5
Zysk (strata) netto 35,4 5,3 27,6 22,6 -20,2 -175,3 66,9 41,3
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 2,5 1,0 1,0 0,7 -0,3 -1,7 1,8 -1,7
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 32,9 4,4 26,6 21,9 -19,9 -173,6 65,1 43,0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 356,9 108,6 117,0 104,8 26,5 178,8 325,7 163,8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -96,6 -36,9 -26,1 -19,9 -13,7 11,7 -220,0 -420,9
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -270,4 -46.6 -102,2 -72,6 -49,0 -95,0 -117,1 241,9
Przepływy pieniężne netto, razem -10,1 25,1 -11,3 12,3 -36,2 95,5 -11,4 -15,3
Średnia ważona liczba akcji zwykłych** 219 352 219 389 219 339 219 366 219 292 219 169 220 567 214 981
Średnia ważona liczba akcji do wyliczenia rozwodnionego zysku na akcję** 219 852 219 745 219 654 220 000 219 888 219 346 221 480 216 853
Podstawowy zyska na jedną akcje zwykłą (w euro) 0,15 0,02 0,12 0,10 -0,09 -0,83 0,30 0,20
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w euro) 0,15 0,02 0,12 0,10 -0,09 -0,83 0,29 0,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - - - - - -

*EBITDA = zysk operacyjny pomniejszony o deprecjację, amortyzację i utratę wartości aktywów
** W tysiącach akcji; Skorygowane historycznie o split akcji 1:10 w październiku 2018 r.

BILANS   2021 2020 2019 2018
[mEUR] Q4 Q3 Q2 Q1 FY 2020 FY 2019 FY 2018
Aktywa razem 2174,9 2 059,3 2 091,8 2 055,5 2 114,4 2 435,0 1 441,2
Zobowiązania razem 1867,4 1 757,0 1 817,4 1 804,2 1 849,7 1 958,3 1 010,8
Zobowiązania długoterminowe 1288,1 766,4 1 327,3 1 352,0 1 371,7 1 459,4 745,5
Zobowiązania krótkoterminowe 579,34 990,6 490,1 452,2 478,1 498,9 265,3
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej   298,7 294,3 267,4 244,8 257,8 467,2 420,5
Udziały niekontrolujące 8,87 8,0 6,9 6,5 6,9 9,5 9,9
Kapitał własny razem 307,54 302,3 274,4 251,3 264,7 476,7 430,5
Kapitał zakładowy 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

 

Spółka AmRest Holdings SE wdrożyła w swoich wewnętrznych procesach i harmonogramach płatności postanowienia ustawy Law 15/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. (zmienionej ustawą Law 31/2014) oraz dekretu królewskiego - Royal Decree - Law 4/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. (zmieniającego Law 3/2004), które ustanawiają środki przeciwdziałania opóźnianiu płatności w transakcjach handlowych. Warunki współpracy z dostawcami handlowymi w 2021 roku obejmowały terminy płatności do 60 dni, zgodnie z uzgodnienami stron transakcji.

W roku zakończonym 31 grudnia 2021 średni okres płatności dla dostawców wyniósł 41 dni i był krótszy od przewidzianego prawem limitu 60 dni. 

AmRest Broszura