Prezentacje dla inwestorów

AmRest Investor presentation

AmRest Equity Story

Prezentacja - wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2022

DANE OPERACYJNE 2022 2021 2020 2019 2018
[mEUR] YTD Q3 Q2 Q1 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018
Przychody 1 770,9 658,2 605,7 507,0 1 917,0 1 522,9 1 961,5 1 546,8
EBITDA* 290,1 114,0 100,8 75,3 359,1 201,7 394,4 173,1
Zysk z działalności operacyjnej 49,0 48,9 -13,9 13,9 103,1 -131,8 105,6 71,6
Zysk (strata) brutto 19,5 41,7 -24,0 1,8 57,9 -190,7 93,4 57,5
Zysk (strata) netto 3,0 36,0 -33,9 0,9 35,4 -175,3 66,9 41,3
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 4,2 1,7 1,7 0,8 2,5 -1,7 1,8 -1,7
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -1,2 34,3 -35,6 0,1 32,9 -173,6 65,1 43,0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 249,6 95,2 101,1 53,3 356,9 178,8 325,7 163,8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -84,2 -36,4 -22,2 -25,6 -96,6 11,7 -220,0 -420,9
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -115,2 -35,5 -32,8 -46,9 -270,4 -95,0 -117,1 241,9
Przepływy pieniężne netto, razem 50,2 23,3 46,1 -19,2 -10,1 95,5 -11,4 -15,3
Średnia ważona liczba akcji zwykłych** 219 271 219 271 219 260 219 311 219 352 219 169 220 567 214 981
Średnia ważona liczba akcji do wyliczenia rozwodnionego zysku na akcję** 219 271 219 271 219 260 219 311 219 852 219 346 221 480 216 853
Podstawowy zyska na jedną akcje zwykłą (w euro) -0,01 0,16 -0,16 0,00 0,15 -0,83 0,30 0,20
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w euro) -0,01 0,16 -0,16 0,00 0,15 -0,83 0,29 0,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję -   - - - - - -

*EBITDA = zysk operacyjny pomniejszony o deprecjację, amortyzację i utratę wartości aktywów
** W tysiącach akcji; Skorygowane historycznie o split akcji 1:10 w październiku 2018 r.

BILANS 2022 2021 2020 2019 2018
[mEUR] Q3 Q2 Q1 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018
Aktywa razem 2 266,5 2 174,9 2 140,0 2 059,3 2 114,4 2 435,0 1 441,2
Zobowiązania razem 1 918,1 1 867,4 1 834,0 1 757,0 1 849,7 1 958,3 1 010,8
Zobowiązania długoterminowe 1 323,8 1 288,1 1 269,9 766,4 1 371,7 1 459,4 745,5
Zobowiązania krótkoterminowe 594,3 579,34 564,1 990,6 478,1 498,9 265,3
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej   337,9 298,7 296,4 294,3 257,8 467,2 420,5
Udziały niekontrolujące 10,5 8,9 9,6 8,0 6,9 9,5 9,9
Kapitał własny razem 348,4 307,5 306,0 302,3 264,7 476,7 430,5
Kapitał zakładowy 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

 

Spółka AmRest Holdings SE wdrożyła w swoich wewnętrznych procesach i harmonogramach płatności postanowienia ustawy Law 15/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. (zmienionej ustawą Law 31/2014) oraz dekretu królewskiego - Royal Decree - Law 4/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. (zmieniającego Law 3/2004), które ustanawiają środki przeciwdziałania opóźnianiu płatności w transakcjach handlowych. Warunki współpracy z dostawcami handlowymi w 2021 roku obejmowały terminy płatności do 60 dni, zgodnie z uzgodnienami stron transakcji.

W roku zakończonym 31 grudnia 2021 średni okres płatności dla dostawców wyniósł 41 dni i był krótszy od przewidzianego prawem limitu 60 dni. 

AmRest Broszura