Regulamin serwisu

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego, znajdującego się pod adresem https://www.amrest.eu (dalej: „Serwis”), dla użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających Serwis (dalej: „ Użytkownik” lub „Użytkownicy”).

2. Usługa świadczona jest przez AmRest Holdings, SE z siedzibą w Paseo de la Castellana, 163, 10 piętro (28046-Madryt/Hiszpania), o numerze identyfikacji podatkowej: A88063979. AmRest Holdings, SE jest spółką należycie zarejestrowaną w Izbie Spółek w Madrycie, pod numerem tomu 37344, strona 49 i numerem arkusza M-665893 (dalej: „Usługodawca”).

3. Użytkownicy końcowi mogą kontaktować się z AmRest Holdings, SE następującymi kanałami:

a) Adres pocztowy: Paseo de La Castellana 163, 10ª, 28046, Madryt, Hiszpania.

b) E-mail: Sprawy ogólne: kontakt@amrest.eu

II. Usługi i korzystanie z usług

1. Świadczona usługa polega na:

a) udostępniania treści Serwisu związanych z działalnością Usługodawcy użytkownikom końcowym sieci Internet.

b) udostępnienie formularza kontaktowego obsługującego zapytania dotyczące działalności Usługodawcy i współpracy.

c) udostępnienie sekcji kariery, w której użytkownik końcowy może przesłać swoje CV i/lub ubiegać się o wakaty przekierowywane na adres https://careeratamrest.com/.

2. Usługa jest dostępna dla użytkowników końcowych sieci Internet.

a) Świadczona usługa przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników końcowych sieci Internet korzystających z Serwisu.

b) Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

c) Właściwe korzystanie z usługi jest możliwe wyłącznie na komputerze PC, Mac lub podobnym podłączonym do Internetu, wyposażonym w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari).

III. Zawartość strony internetowej

Usługodawca stosuje odpowiednie środki w celu uniknięcia błędów w treściach udostępnianych użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu. Niezależnie od powyższego Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy ani za związane z nimi konsekwencje mogące wystąpić lub wynikające z Serwisu.

Ponadto Usługodawca nie gwarantuje w żadnym przypadku:

  • że zawartość Serwisu lub zawarte w nim informacje są wolne od wirusów lub innych elementów szkodliwych dla użytkownika, takich jak nieścisłości, błędy lub pominięcia;
  • Niezawodność i ciągłość Witryny, ani to, że Witryna jest dostępna przez cały czas. W szczególności Usługodawca nie gwarantuje, że w Serwisie nie występują przerwy lub wady telekomunikacyjne, niezależnie od ich pochodzenia (np. awarie lub incydenty), a także blokady i opóźnienia w działaniu Serwisu.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą wyniknąć z powyższych scenariuszy, w tym za wszelkie konsekwencje, które mogą wyniknąć z błędów, które mogą wystąpić w Serwisie.

IV. Niewłaściwe korzystanie z Serwisu

Za „niewłaściwe korzystanie” z Serwisu uznaje się następujące zachowania:

  • Wykorzystywanie Serwisu do działań, które są nielegalne lub sprzeczne z dobrą wiarą, obowiązującymi przepisami  i porządkiem publicznym.
  • Korzystanie z Serwisu w celu wprowadzenia wirusów lub innych szkodliwych programów, które powodują lub mogą wyrządzić szkody zarówno Usługodawcy, jak i innym użytkownikom.
  • Wykorzystywanie Serwisu do dokonywania czynów nieuczciwej konkurencji oraz nielegalnej/bezprawnej reklamy;
  • Korzystanie z Witryny w celu propagowania/promowania terroryzmu lub wyrażania jakichkolwiek opinii lub sugestii  o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, seksualnym, w tym takich, które podżegają do lub promują przemoc i/lub naruszają prawa człowieka.
  • Korzystanie z Serwisu z naruszeniem dobrego imienia, prywatności i wizerunku osób fizycznych.
  • Korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do Serwisu każdemu użytkownikowi, który dopuszcza się niewłaściwego korzystania z Serwisu zgodnie z powyższym lub narusza niniejszy regulamin. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań prawnych, które uzna za stosowne lub które mogą mieć zastosowanie.

V. Nawigacja i bezpieczeństwo

1. Usługodawca dołoży w miarę możliwości starań, aby nawigacja jego użytkowników odbywała się w jak najlepszych warunkach. W tym celu Serwis został zaprojektowany do obsługi przez główne przeglądarki na rynku (Internet Explorer, Mozilla, Opera, Chrome i Safari). Usługodawca nie gwarantuje jednak, że korzystanie z innych przeglądarek lub ich nieaktualnych wersji zapewni działanie Serwisu.

2. W zakresie bezpieczeństwa Usługodawca dokłada również starań, aby zapewnić środki bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przeglądanie i korzystanie z Serwisu. Niezależnie od powyższego, jak wspomniano w punkcie III niniejszego Regulaminu, Usługodawca nie może zagwarantować, że zastosowane środki bezpieczeństwa ochronią użytkowników końcowych przed awariami, przerwami lub występowaniem wirusów w Serwisie. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie ponieść użytkownicy końcowi w przypadku niewłaściwego korzystania z Serwisu.

VI. Odpowiedzialność

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby każdorazowo zapewnić ciągłą i pełną dostępność świadczonej usługi, ale nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za ich dostępność oraz zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub zaprzestania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu w dowolnym czasie i zakresie. Usługodawca informuje, że zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie jakiejkolwiek funkcji lub cechy Serwisu nie wymaga uprzedniego ogłoszenia.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym korzystaniem z usługi, w szczególności spowodowane przez Użytkownika lub innych Użytkowników korzystających z usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z usługi, jeżeli powstały one w wyniku zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć lub nie mógł zapobiec, oraz zdarzeń o charakterze siły wyższej.

4. Treści w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej, biznesowej, podatkowej ani inwestycyjnej. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie były poprawne. Usługodawca nie gwarantuje jednak, że jest on kompletny, wyczerpujący, dokładny i aktualny.

5. Serwis może zawierać odnośniki do treści zamieszczonych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że Usługodawca lub autorzy treści zamieszczanych w Serwisie zajmują stanowisko wobec treści zamieszczanych na takich stronach lub ponoszą za to odpowiedzialność. Obecność takich linków służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi gwarancji, zaproszenia, sugestii, opinii lub rekomendacji dla użytkownika, aby uzyskać do nich dostęp. Linki nie stanowią również relacji pomiędzy Usługodawcą a właścicielami takich stron internetowych. Ponadto takie strony internetowe podlegają własnym regulaminom, za które Usługodawca w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności.

VII. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące usługi należy składać drogą mailową na adres: kontakt@amrest.eu

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i godzinę zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail składającego reklamację oraz krótki opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania, według daty wpływu. W przypadku braku możliwości dotrzymania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie składającego reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, a także przewidywany czas odpowiedzi.

4. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w reklamacji.

VIII. Własność intelektualna

Charakterystyczne znaki, projekty, znaki towarowe, logo, ikony, filmy, zdjęcia, teksty i inne treści znajdujące się w Serwisie, które mogą być chronione prawami własności intelektualnej, niezależnie od ich przemysłowego zastosowania, stanowią wyłączną własność Usługodawcy i/lub osoby trzecie.

Użytkownik gwarantuje, że nie wykorzysta żadnej z wyżej wymienionych treści intelektualnych bez pisemnej zgody Usługodawcy lub osoby trzeciej, do której należy dana kreacja. Użytkownik jest jednak upoważniony jedynie do przeglądania takich treści intelektualnych podczas przeglądania Serwisu.

Powielanie, rozpowszechnianie, publiczne przekazywanie, przekształcanie, udostępnianie lub jakikolwiek inny sposób lub forma wykorzystywania treści intelektualnych znajdujących się w Serwisie jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy lub osoby trzeciej, do której te treści intelektualne należą .

Ponadto, jeżeli użytkownik lub osoba trzecia uzna, że ​​Serwis narusza jego własne prawa własności intelektualnej, może zgłosić takie zdarzenie Usługodawcy za pośrednictwem adresów wskazanych w ust. 1 niniejszego Regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe

1. Zobowiązania wynikające z niniejszego regulaminu podlegają prawu hiszpańskiemu. Ilekroć zgłaszający roszczenie uważany jest za konsumenta, może również wybrać przepisy obowiązujące w jego kraju zamieszkania.

2. Jeśli użytkownik jest konsumentem zamieszkałym w Unii Europejskiej i chce uzyskać więcej informacji na temat internetowego rozstrzygania sporów, należy skorzystać z tego łącza do strony internetowej Komisji Europejskiej: www.ec.europa.eu/consumers/odr. Ten link jest przeznaczony dla wyłącznie w celach informacyjnych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 524/2013. Niezależnie od powyższego, Użytkownicy są informowani, że Usługodawca nie jest zobowiązany do uczestniczenia w rozwiązywaniu sporów internetowych.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji warunków korzystania z Serwisu.