Ład korporacyjny

Zasady ładu korporacyjnego w AmRest
25-11-2013

Akcje AmRest Holdings SE są notowane zarówno na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, jak i (od 21 listopada 2018) na giełdach hiszpańskich. W związku z tym Spółka dokłada wszelkich starań by przestrzegać zasad ładu korporacyjnego na obu rynkach.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Zasady ładu korporacyjnego zawarte zostały w załączniku do Uchwały Rady Giełdy Nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku, zatytułowanym „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Ostatnia aktualizacja została zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy z dnia 13 października 2015 roku. Zbiór zasad jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconej tej tematyce (www.corp-gov.gpw.pl).

Spółka za pomocą Oświadczenia o przestrzeganiu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, dostępnego pod tym linkiem, informuje o niestosowanych w AmRest praktykach, wraz z uzasadnieniem naruszenia zasad.

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Zalecenia dotyczące ładu korporacyjnego i najlepszych praktyk dla spółek, których akcje są notowane na hiszpańskim rynku regulowanym, znajdują się w „Kodeksie Dobrego Zarządzania Spółek Notowanych na Giełdzie” (Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas) zatwierdzonym uchwałą hiszpańskiej Komisji Rynku Papierów Wartościowych (Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV) w dniu 18 lutego 2015 roku.

Roczny Raport Ładu Korporacyjnego (Informe Annual de Gobierno Corporativo) informujący o poziomie zgodności z tymi zaleceniami stanowi element Skonsolidowanego Sprawozdanie z Działalności AmRest i jest dostępny pod tym linkiem.

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie AmRest Holdings SE jest najwyższym organem Spółki. Obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne zgromadzenie, w oparciu o przepisy Statutu Spółki, Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz hiszpańskiego prawa spółek kapitałowych (Ley de Sociedades de Capital).

Sposób działania i uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania zostały szczegółowo opisane w Statucie Spółki (zamieszczonym tutaj) i Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest (dostępnego pod tym linkiem). 

Rada Dyrektorów

Spółka jest zarządzana przez Radę Dyrektorów, która według Statutu składa się z co najmniej pięciu i nie więcej niż piętnastu członków.

Rada Dyrektorów odpowiada za kierowanie, zarządzanie i administrowanie działalnością i interesami Spółki we wszystkich aspektach, które na mocy przepisów prawa lub Statutu AmRest nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Członkowie Rady Dyrektorów są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Członków Rady Dyrektorów powołuje się na czteroletnią kadencję.

Rada Dyrektorów działa na podstawie przepisów Statutu Spółki, Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz hiszpańskiego prawa regulującego funkcjonowanie spółek kapitałowych (Ley de Sociedades de Capital).

Skład Rady Dyrektorów został przedstawiony na stronie internetowej AmRest pod tym linkiem.

Komitety Rady Dyrektorów

W ramach struktur Rady Dyrektorów AmRest wyodrębniono Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń oraz Komitet Wykonawczy. Kompetencje i zasady funkcjonowania komitetów zostały szczegółowo określone w Regulaminie Rady Dyrektorów. Skład delegowanych komitetów jest dostępny pod tym linkiem.

Akcje AmRest Holdings SE są notowane zarówno na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, jak i (od 21 listopada 2018) na giełdach hiszpańskich. W związku z tym Spółka dokłada wszelkich starań by przestrzegać zasad ładu korporacyjnego na obu rynkach.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Zasady ładu korporacyjnego zawarte zostały w załączniku do Uchwały Rady Giełdy Nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku, zatytułowanym „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Ostatnia aktualizacja została zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy z dnia 13 października 2015 roku. Zbiór zasad jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconej tej tematyce (www.corp-gov.gpw.pl).

Spółka za pomocą Oświadczenia o przestrzeganiu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, dostępnego pod tym linkiem, informuje o niestosowanych w AmRest praktykach, wraz z uzasadnieniem naruszenia zasad.

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Zalecenia dotyczące ładu korporacyjnego i najlepszych praktyk dla spółek, których akcje są notowane na hiszpańskim rynku regulowanym, znajdują się w „Kodeksie Dobrego Zarządzania Spółek Notowanych na Giełdzie” (Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas) zatwierdzonym uchwałą hiszpańskiej Komisji Rynku Papierów Wartościowych (Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV) w dniu 18 lutego 2015 roku.

Biorąc pod uwagę, że akcje AmRest zostały przyjęte do obrotu na hiszpańskich giełdach w dniu 21 listopada 2018 r., do tej pory AmRest nie przygotował i nie opublikował jeszcze rocznego Rocznego Raportu Ładu Korporacyjnego (Informe Annual de Gobierno Corporativo) informującego o poziomie zgodności z tymi zaleceniami.

Regulamin Rady Dyrektorów AmRest 2019 (EN)
plik PDF
rozmiar: 136.3 KB
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest (EN)
plik PDF
rozmiar: 101.5 KB
Wewnętrzny kodeks postępowania AmRest Holdings (EN)
plik PDF
rozmiar: 312.8 KB
Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu (EN)
plik PDF
rozmiar: 130.7 KB
Polityka wyboru Dyrektorów (EN)
plik PDF
rozmiar: 163.3 KB
Polityka zarządzania ryzykiem (EN)
plik PDF
rozmiar: 206.8 KB
Regulamin Komitetu Audytu i Kontroli (EN)
plik PDF
rozmiar: 189.7 KB
Polityka komunikacji z akcjonariuszami AmRest (EN)
plik PDF
rozmiar: 183.3 KB
Wybrane dane finansowe EUR 2013-2017
plik
rozmiar: 17.5 KB
Informacje wymagane przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
plik PDF
rozmiar: 53.1 KB
Raport z działalności Komitetu Audytu za rok 2018 (EN)
plik PDF
rozmiar: 218.3 KB
Raport z działalności Komitetu Wynagrodzeń za rok 2018 (EN)
plik PDF
rozmiar: 166.5 KB
Raport dot. niezależności audytora zewnętrznego 2018 (EN)
plik PDF
rozmiar: 164.3 KB
Raport z działalności Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń za rok 2019 (EN)
plik PDF
rozmiar: 232.8 KB
Raport z działalności Komitetu Audytu za rok 2019 (EN)
plik PDF
rozmiar: 186.9 KB
Polityka Wyboru Spółki Audytorskiej dla AmRest (EN)
plik PDF
rozmiar: 123.5 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi