Prezentacje dla inwestorów

AmRest Investor presentation

AmRest Equity Story

Prezentacja - Webcast z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2023

DANE OPERACYJNE 2023 2022 2021 2020 2019 2018
[mEUR] YTD Q3 Q2 Q1 FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018
Przychody 1 860,7 632,8 606,7 563,2 2 422,0 1 917,0 1 522,9 1 961,5 1 546,8
EBITDA* 292,1 110,9 101,4 70,6 384,4 359,1 201,7 394,4 173,1
Zysk z działalności operacyjnej 106,7 52,9 36,8 14,4 74,6 103,1 -131,8 105,6 71,6
Zysk (strata) brutto 62,6 32,9 24,7 2,7 27,5 57,9 -190,7 93,4 57,5
Zysk (strata) netto 55,7 28,9 23,8 3,0 6,6 35,4 -175,3 66,9 41,3
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 5,0 1,8 1,8 1,4 5,3 2,5 -1,7 1,8 -1,7
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 50,7 27,1 21,9 1,7 1,3 32,9 -173,6 65,1 43,0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 262,3 93,2 86,9 82,2 362,5 356,9 178,8 325,7 163,8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -53,1 -40,2 26,9 -39,8 -138,1 -96,6 11,7 -220,0 -420,9
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -249,2 -122,1 -107,4

-19,7

-192,1 -270,4 -95,0 -117,1 241,9
Przepływy pieniężne netto, razem -40,0 -69,1 6,4 22,7 32,3 -10,1 95,5 -11,4 -15,3
Średnia ważona liczba akcji zwykłych** 219 080 219 251 219 268 219 270 219 269 219 352 219 169 220 567 214 981
Średnia ważona liczba akcji do wyliczenia rozwodnionego zysku na akcję** 219 111 218 742 219 268 219 270 219 269 219 852 219 346 221 480 216 853
Podstawowy zyska na jedną akcje zwykłą (w euro) 0,23 0,12 0,10 0,01 0,01 0,15 -0,83 0,30 0,20
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w euro) 0,23 0,12 0,10 0,01 0,01 0,15 -0,83 0,29 0,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - - - - - - -

*EBITDA = zysk operacyjny pomniejszony o deprecjację, amortyzację i utratę wartości aktywów
** W tysiącach akcji; Skorygowane historycznie o split akcji 1:10 w październiku 2018 r.

*** Dane za rok 2023 nie uwzględniają biznesu w Rosji

BILANS 2023 2022 2021 2020 2019 2018
[mEUR] Q3 Q2 Q1 FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018
Aktywa razem 2 175,9 2 249,4 2 322,7 2 280,2 2 059,3 2 114,4 2 435,0 1 441,2
Zobowiązania razem 1 773,6 1 866,2 1 990,5 1 949,0 1 757,0 1 849,7 1 958,3 1 010,8
Zobowiązania długoterminowe 1 172,7 1 281,0 1 378,9 1 322,6 766,4 1 371,7 1 459,4 745,5
Zobowiązania krótkoterminowe 600,9 585,2 611,6 626,4 990,6 478,1 498,9 265,3
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej   387,6 369,2 319,5 320,1 294,3 257,8 467,2 420,5
Udziały niekontrolujące 14,7 14,0 12,7 11,1 8,0 6,9 9,5 9,9
Kapitał własny razem 402,3 383,2 332,2 331,2 302,3 264,7 476,7 430,5
Kapitał zakładowy 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

 

Spółka AmRest Holdings SE wdrożyła w swoich wewnętrznych procesach i harmonogramach płatności postanowienia ustawy Law 18/2022 z dnia 28 września 2022 r. o tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, zmieniającej ustawę Law 15/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. oraz dekretu królewskiego - Royal Decree - Law 4/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. (zmieniającego Law 3/2004), które ustanawiają środki przeciwdziałania opóźnianiu płatności w transakcjach handlowych. Warunki współpracy z dostawcami handlowymi w 2022 roku obejmowały terminy płatności do 60 dni, zgodnie z uzgodnienami stron transakcji.

W roku zakończonym 31 grudnia 2022 średni okres płatności dla dostawców wyniósł 47 dni i był krótszy od przewidzianego prawem limitu 60 dni. 

  2022 2021
Liczba dni:    
Średni okres płatności dla dostawców 47 41
Wskaźnik płatności  40 43
Wskaźnik zaległych faktur 47 26
Miliony EUR:    
Płatności ogółem 205.4 154.4
Zaległe faktury  27.1 16.7
Kwota płatności<60 dni 84.2 -
Liczba faktur zapłaconych < 60 dni 46 444 -
% Kwota płatności < 60 dni z ogółu płatności 82% -
% Liczba zapłaconych faktur < 60 dni z ogółu płatności 77% -

Płatności na rzecz dostawców hiszpańskich dla spółek objętych konsolidacją, przedstawione w powyższej tabeli, stanowią zobowiązania z tytułu towarów i usług.

AmRest Broszura