RB 8/2023 Rozpoczęcie programu odkupu akcji własnych

Zgodnie z art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) i art. 226 hiszpańskiej Ustawy 6/2023 z dnia 17 marca o rynkach papierów wartościowych i usługach inwestycyjnych (Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión) oraz przepisami z nimi zbieżnymi, AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) przekazuje niniejszym informację poufną na temat programu odkupu akcji własnych.

Rada Dyrektorów Spółki podjęła jednogłośnie decyzję o ustanowieniu programu odkupu akcji własnych ("Program Odkupu"), zgodnie z upoważnieniem udzielonym uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest z dnia 12 maja 2022 roku w punkcie dziewiątym porządku obrad, dotyczącym upoważnienia Rady Dyrektorów do nabywania akcji AmRest.

Program Odkupu będzie prowadzony zgodnie z wymogami dotyczącymi transparentności i funkcjonowania tego typu programów określonymi w Rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. ("Rozporządzenie delegowane 2016/1052") i będzie miał następujące cechy:

- Cel Programu Odkupu: pokrycie kosztów rozliczenia obecnie obowiązujących planów wynagrodzeń dla kadry zarządzającej i pracowników Grupy AmRest.

- Maksymalna inwestycja: Program Odkupu będzie obejmował maksymalną kwotę pieniężną w wysokości 6.3 mln EUR. Maksymalna kwota pieniężna może zostać pomniejszona o kwotę przeznaczoną przez Spółkę, w okresie obowiązywania Programu Odkupu, na nabycia akcji własnych na rynku pakietowym lub poza rynkiem, o których Spółka poinformuje rynek w komunikatach giełdowych podsumowujących transakcje przeprowadzone w ramach Programu Odkupu lub osobno.

- Maksymalna liczba akcji: maksymalna liczba akcji, które zostaną nabyte w ramach realizacji Programu Odkupu, będzie zależeć od średniej ceny, po której nastąpi nabycie, ale nie przekroczy 10% kapitału zakładowego Spółki.

- Cena i wolumen: nabycie akcji zostanie przeprowadzone zgodnie z warunkami dotyczącymi ceny i wolumenu określonymi w art. 3 Rozporządzenia delegowanego 2016/1052. W szczególności:

  • AmRest nie może nabywać akcji po cenie wyższej niż (a) cena ostatniej niezależnej transakcji lub (b) najwyższa bieżąca niezależna oferta nabycia w systemie obrotu, w którym dokonywany jest zakup, nawet jeśli akcje są przedmiotem obrotu w różnych systemach obrotu. Ponadto uwzględnione zostaną ograniczenia zatwierdzone w upoważnieniu do nabywania akcji własnych udzielonemu Radzie Dyrektorów przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest w dniu 12 maja 2022 roku.
  • AmRest nie może nabyć w żadnym dniu sesyjnym więcej niż 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami AmRest na Rynku Ciągłym Hiszpańskiej Giełdy Papierów Wartościowych lub Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z 20 dni sesyjnych poprzedzających datę nabycia.

- Orientacyjny czas trwania programu: Program Odkupu rozpocznie się 5 lipca 2023 roku i pozostanie w mocy do 4 lipca 2024 roku. AmRest zastrzega sobie jednak prawo do zakończenia Programu Odkupu, jeśli przed datą jego wygaśnięcia osiągnie on maksymalną kwotę pieniężną lub maksymalną liczbę akcji zatwierdzoną przez Radę Dyrektorów lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności, które sprawią, że będzie to wskazane.

- Realizacja Programu Odkupu: Banco Santander S.A. został wyznaczony jako podmiot zarządzający Programem Odkupu i będzie podejmował decyzje dotyczące nabywania akcji AmRest niezależnie, bez jakiegokolwiek wpływu lub ingerencji ze strony Spółki. Nabycia w ramach Programu Odkupu mogą być dokonywane na Rynku Ciągłym Hiszpańskich Giełd Papierów Wartościowych lub na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w zależności od okoliczności.

Przerwanie, zakończenie i modyfikacja Programu Odkupu, a także informacje o wszystkich transakcjach zakupu akcji przeprowadzanych w jego ramach, zostaną należycie przekazane Hiszpańskiej Komisji Rynku Papierów Wartościowych (CNMV) oraz Komisji Nadzoru Finansowego poprzez publikację odpowiednich komunikatów, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Delegowanego 2016/1052.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE