RB 80/2016 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 24 czerwca 2016 roku transakcji nabycia 1 830 szt. akcji własnych, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie ww. transakcji nastąpi w dniu 28 czerwca 2016 roku.

Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2011 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego.

Szczegółowe informacje dot. skupionych akcji:

1) Średnia cena nabycia akcji PLN 212,20,

2) Wartość nominalna każdej akcji to EUR 0,01,

3) Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0086% kapitału zakładowego Spółki czyli 1 830 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) AmRest jest w posiadaniu łącznie 16 558 akcji czyli 16 558 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0781% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)