RB 72/2018 Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego nowo wyemitowanych akcji AmRest

W nawiązaniu do RB 65/2018 z dnia 12 października 2018 roku (skorygowanego dnia 5 listopada 2018 roku), AmRest Holdings SE (“AmRest”, “Spółka”) informuje o uchwałe Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW“) z dnia 14 listopada 2018 roku, zgodnie z którą Zarząd GPW postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 7.415.253 akcje zwykłe na okaziciela AmRest, o wartości nominalnej 0,10 EUR każda (rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „ES0105375002”). Wspomniane akcje zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego dnia 16 listopada 2018 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE