RB 7/2023 Finalizacja transakcji sprzedaży biznesu KFC w Rosji

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”), przekazuje niniejszym informację poufną na temat finalizacji umowy sprzedaży biznesu KFC w Rosji.

W nawiązaniu do informacji poufnej opublikowanej w raporcie bieżącym o numerze 2/2023 z dnia 27 lutego 2023 roku, dotyczącej umowy sprzedaży biznesu KFC prowadzonego przez Spółkę w Rosji ("Transakcja") zawartej pomiędzy spółkami zależnymi AmRest: AmRest Sp. z o.o. i AmRest Acquisition Limited a Smart Service Nord Ltd. ("Smart Service"), Spółka informuje, że po spełnieniu warunków zawieszających, którym podlegała umowa, Transakcja została sfinalizowana po jej dzisiejszej rejestracji przez właściwe władze lokalne, zgodnie z przepisami rosyjskiego prawa.

Ostateczna kwota, która została już otrzymana przez AmRest w całości w wyniku Transakcji, wyniosła 100 000 000 euro.

W oparciu o dostępne informacje i dzisiejszy kurs wymiany walut AmRest szacuje, że Transakcja może przynieść skonsolidowany zysk po opodatkowaniu w wysokości około 4 milionów euro.

W rezultacie powyższego, AmRest zakończył działalność operacyjną i obecność korporacyjną w Rosji.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE