RB 7/2021 Wstępne wyniki sprzedaży w pierwszym kwartale 2021 roku

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Grupa”) przekazuje niniejszym informację na temat wstępnych wyników sprzedaży w pierwszym kwartale 2021 roku, trendów w obszarze sprzedaży porównywalnej (Same Store Sales), a także procentowego udziału funkcjonujących restauracji.

Z uwagi na pojawienie się "trzeciej fali" COVID-19 i rygorystycznych restrykcji wprowadzonych na większości rynków europejskich, od końca roku 2020 do połowy marca 2021 nie zaobserwowano znaczących zmian w zakresie ograniczeń w prowadzeniu działalności restauracyjnej. Lokale gastronomiczne były zamykane lub mogły obsługiwać bardzo ograniczoną liczbę klientów, a władze lokalne zezwalały jedynie na sprzedaż posiłków na wynos, z dostawą do domu lub w ramach usługi drive-through. Udział otwartych restauracji w portfelu AmRest utrzymywał się na stałym poziomie i wynosił około 93% na koniec marca, w porównaniu do 92% na koniec poprzedniego kwartału.

Należy podkreślić, że wyniki za pierwszy kwartał 2021 nie są w pełni porównywalne z tymi z analogicznego okresu ubiegłego roku, ponieważ biznes w Europie zaczął być wyraźnie dotknięty skutkami epidemii COVID-19 dopiero od połowy marca 2020 roku. Rozbieżność w liczbie dni objętych restrykcjami w porównywanych kwartałach tłumaczy spadki sprzedaży opisane poniżej. 

Wstępna sprzedaż Grupy w pierwszym kwartale 2021 wyniosła 380,0 mln EUR i była o 7,8% niższa w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku.

Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach, wyłączający wpływ zmian kursów walutowych i wyniki czasowo zamkniętych lokali, wyliczony za pierwszy kwartał 2021 w odniesieniu do danych z pierwszego kwartału 2019 roku osiągnął poziom 83,1%. Dla porównania, w czwartym kwartale 2020 roku wskaźnik wyniósł 78,8%.

Wstępna sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w pierwszym kwartale 2021 roku 163,8 mln EUR, co stanowi spadek o 10,0% w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku.

Przychody dywizji rosyjskiej wyniosły w Q1 2021 37,7 mln EUR i były o 23,1% niższe niż przed rokiem.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w Q1 2021 kształtowała się na poziomie 150,8 mln EUR i była o 8,6% niższa niż przed rokiem.

Przychody na rynku chińskim w Q1 2021 osiągnęły poziom 21,3 mln EUR i były o 116,4% wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku. Negatywny wpływ pandemii COVID-19 rozpoczął się na tym rynku w połowie stycznia 2020 roku, porównanie z ubiegłym rokiem nie jest więc w tym przypadku adekwatne.

Przychody segmentu „Pozostałe” wyniosły w Q1 2021 6,4 mln EUR i były o 2,7% wyższe, niż przed rokiem.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Pobierz
Wstępne wyniki sprzedaży Q1 2021
PDF plik 79.70 kB