RB 60/2018 Podział akcji AmRest („split”)

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 54/2018 z dnia 21 września 2018 roku oraz RB 57/2018 z dnia 28 września 2018 roku, AmRest Holdings SE (“AmRest”, “Spółka”) niniejszym informuje w dniu 3 października 2018 roku została dokonana operacja zmniejszenia wartości nominalnej akcji z 1 EUR do 0,1 EUR poprzez podział łącznej liczby akcji w stosunku 1:10 („split”). W rezultacie łączna liczba akcji Spółki będących w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wzrosła do 212 138 930, każda o wartości nominalnej 0,1 EUR.

Dodatkowo Spółka przypomina, że w okresie od 4 do 8 października 2018 roku włącznie notowania akcjami AmRest będą zawieszone (więcej informacji w raporcie bieżącym RB 59/2018 z dnia 2 października 2018 roku).

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE