RB 57/2018 Uchwały KDPW w sprawie podwyższenia wartości nominalnej akcji AmRest oraz podziału akcji („splitu”)

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 30/2018 z dnia 6 czerwca 2018 roku oraz RB 54/2018 z dnia 21 września 2018 roku, AmRest Holdings SE (“AmRest”, “Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 27 września 2018 roku przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) uchwały o rejestracji w KDPW podwyższenia wartości nominalnej akcji Spółki z 0,01 EUR na 1 EUR zaplanowanej na 2 października 2018 r. oraz uchwały o rejestracji w KDPW  zmniejszenia wartości nominalnej akcji z 1 EUR do 0,1 EUR poprzez podział łącznej liczby akcji w stosunku 1:10 („split”). Datę przeprowadzenia splitu wyznaczono na 3 października 2018 r. W rezultacie operacji łączna liczba akcji Spółki będących w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wzrośnie do 212 138 930, każda o wartości nominalnej 0,1 EUR.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE