RB 54/2018 Podwyższenie wartości nominalnej akcji Spółki oraz podział akcji („split”)

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 30/2018 z dnia 6 czerwca 2018 roku dotyczącego informacji o uchwałach powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 6 czerwca 2018 roku, AmRest Holdings SE (“AmRest”, “Spółka”) informuje o zarejestrowaniu w Rejestrze Handlowym (Registro Mercantil) w Madrycie podwyższenia wartości nominalnej akcji Spółki do 1 EUR na każdą akcję przy wykorzystaniu pozycji kapitału zapasowego z emisji akcji powyżej wartości nominalnej, a następnie o zmniejszeniu wartości nominalnej akcji z 1 EUR do 0,1 EUR poprzez podział liczby akcji przyznając 10 nowych akcji za jedną starą akcję („split”) bez zmiany wysokości kapitału zakładowego. W rezultacie, liczba akcji Spółki wyniesie 212 138 930, o wartości nominalnej 0.1 EUR każda. Wspomniana wyżej rejestracja nastąpiła dnia 20 września 2018 roku.

Spółka obecnie finalizuje wymagane procedury przed KDPW oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz poinformuje rynek o ostatecznym dniu, kiedy akcje Spółki będą notowane z uwzględnieniem powyższych zmian. Do momentu rejestracji w KDPW, ilość akcji Spółki w obrocie wynosi 21 213 893.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE