RB 5/2005 Przyrzeczona umowa sprzedaży udziałów spółki pod firmą Galeria „Arka” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Data zawarcia umowy:

 

23.03.2005r.

 

Strony umowy:

 

Marian Gębski (Sprzedający) i American Restaurants Sp. z o.o. (Kupujący).

 

Przedmiot umowy:

 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Sprzedającego na rzecz Kupującego 1199 udziałów spółki pod firmą Galeria „Arka” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie za łączną cenę 175.004,00 zł

Umowa została zawarta w wykonaniu zobowiązań wynikających z zawartej w dniu 18.11.2004r. przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów spółki Galeria „Arka” Spółka z o.o.

W skład majątku przedmiotowej spółki wchodzi lokal użytkowy o powierzchni 333,33 m2, mieszczący się w Warszawie przy ul. Chmielnej 2, w którym spółka prowadzi m.in. galerię malarską a prowadzić będzie również działalność restauracyjną.

 

Umowa poddana jest prawu polskiemu.

Istotne postanowienia umowne:

 

Cena nabycia 1199 (z 1200) udziałów o wartości 50 zł każdy, w spółce Galeria „Arka” Spółka z o.o. wynosi 175.004,00 zł Cena została ustalona m.in. przy uwzględnieniu wartości mienia i zobowiązań spółki pod firmą Galeria „Arka” Spółka z o.o.

 

Zgodnie z zapewnieniami Sprzedającego, udziały w spółce są wolne od wad prawnych oraz obciążeń i roszczeń osób trzecich.

 

Zgodnie z zapewnieniami Sprzedającego, spółka nie ma jakichkolwiek zobowiązań wymagalnych lub niewymagalnych, za wyjątkiem tych, które zostały opisane w załączniku do umowy sprzedaży udziałów, tj. zobowiązania wobec: komitentów 575.835,89 zł, wspólników 449.563.28 zł oraz ZUS 38.596,63 zł.

 

Sprzedający oświadczy, że łączy go ze spółką pod firmą Galeria „Arka” Spółka z o.o. umowa na mocy której Sprzedający zobowiązał się nieodpłatnie wobec spółki Galeria „Arka” Spółka z o.o., że w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania od powyższej spółki  wypełni jej zobowiązania opisane powyżej. W celu zabezpieczenia tych zobowiązań Sprzedający wystawił i oddał na przechowanie Kupującemu 5 weksli własnych in blanco.

 

Kary umowne:

Brak zastrzeżonych kar umownych

 

Zastrzeżenia warunku lub terminu:

Umowa została zawarta bez zastrzeżenia warunku lub terminu.

 

Kryteria uznania umowy za  znaczącą:

Nabycie aktywów o znacznej wartości (par. 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia)