RB 31/2017 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 6 lutego 2017 roku transakcji nabycia 2 040 szt. akcji własnych, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie ww. transakcji nastąpi w dniu 8 lutego 2017 roku.

Skup akcji własnych następuje w oparciu o uchwałę nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2015 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki.

Szczegółowe informacje dot. skupionych akcji:

1) Średnia cena nabycia akcji 316,00 PLN,

2) Wartość nominalna każdej akcji to EUR 0,01,

3) Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0096% kapitału zakładowego Spółki czyli 2 040 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) AmRest jest w posiadaniu łącznie 26 918 akcji czyli 26 918 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,1269% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)