RB 19/2021 Przedłużenie Umowy Kredytowej z Bank ‎Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A i Česká spořitelna, a.s.

Zgodnie z art. 227 znowelizowanej hiszpańskiej Ustawy o Rynkach Papierów Wartościowych (Ley del Mercado de Valores) AmRest Holdings SE (“AmRest”, „Spółka”, „Grupa”) informuje o podpisaniu w dniu 13 grudnia 2021 roku pomiędzy AmRest, AmRest Sp. z o.o. ("AmRest Polska") i AmRest s.r.o. ("AmRest Czechy") – łącznie "Kredytobiorcy" a Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A oraz Česká spořitelna, a.s.– łącznie "Kredytodawcy" Aneksu nr 3 przedłużającego obowiązywanie Senior Term and Revolving Facilities Agreement z dnia 5 października 2017 roku, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami („Umowa Kredytowa”). Po dokonaniu oceny różnych alternatyw finansowania dostępnych dla Grupy uznano, że przedłużenie terminu zapadalności obecnych linii kredytowych z Kredytodawcami jest najbardziej optymalnym wyborem.

Wejście w życie aneksu uzależnione jest od spełnienia pewnych warunków, które są standardowe dla tego typu transakcji.

Zgodnie z  przedłużoną Umową Kredytową, kwoty transz A, B, E i F ("Transze kredytu") są równe Transzom kredytu pozostałym do spłaty po uiszczeniu planowanych płatności we wrześniu 2020 i wrześniu 2021 i wynoszą 352 mln EUR oraz 464 mln PLN. Harmonogram spłat przewiduje raty po 10% w każdą rocznicę 30 września w następnych trzech latach oraz spłatę pozostałej kwoty 31 grudnia 2024 roku. 

Linia rewolwingowa D jest dostępna w kwocie do 450 mln PLN z terminem spłaty do 31 grudnia 2024 roku. Dodatkowo uzgodniono nową transzę G w wysokości do 100 mln EUR , która może być przyznana przez Kredytodawców w celu finansowania ogólnych celów korporacyjnych Grupy.

Wszyscy Kredytobiorcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z Umowy.

Wszystkie Transze kredytu są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. 

AmRest jest zobowiązany do utrzymania określonych wskaźników płynności (sprzed wejścia w życie MSSF 16) na uzgodnionych poziomach. W szczególności, stosunek długu netto do wartości zysku EBITDA ma być utrzymany poniżej poziomu 3,5x. Stosunek wartości zysku EBITDA do kosztu odsetek ma pozostać na poziomie powyżej 3,5.