RB 15/2023 Transakcje wykonane w ramach realizacji Programu Odkupu akcji własnych

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 8/2023 z 4 lipca 2023 r., dotyczącego rozpoczęcia programu odkupu akcji własnych zatwierdzonego przez Radę Dyrektorów AmRest ("Program Odkupu") na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest z dnia 12 maja 2022 roku w punkcie dziewiątym porządku obrad, oraz zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, a także art. 2.2 i 2.3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r., niniejszym zawiadamia, że w okresie od dnia 21 sierpnia do dnia 25 sierpnia 2023 r. (włącznie) Spółka dokonała transakcji nabycia akcji własnych w ramach Programu Odkupu opisanych w załącznikach do niniejszego raportu.

Załącznik nr 1 obejmuje dane zagregowane, załącznik nr 2 obejmuje szczegółowe dane transakcji.

 

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Pobierz
Appendix 1 to current report RB 15/2023
PDF plik 158.33 kB
Pobierz
Appendix 2 to current report RB 15/2023
PDF plik 212.85 kB