RB 13/2022 Umowa sprzedaży biznesu w Rosji

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Grupa”), przekazuje niniejszym informację na temat podpisania umowy sprzedaży biznesu w Rosji.

AmRest, poprzez swoje spółki zależne AmRest Sp. z o.o. i AmRest Acquisition Limited, zawarł dzisiaj, tj. 6 grudnia 2022 roku, umowę sprzedaży udziałów z Almira OOO celem sprzedaży swojego biznesu restauracyjnego KFC w Rosji ("Transakcja"). Finalizacja Transakcji jest uzależniona od jej zatwierdzenia przez rosyjski urząd ds. konkurencji, zgody Yum! Brands Inc. oraz od innych zezwoleń regulacyjnych, które mogą mieć zastosowanie w Rosji.

Na dziś i zgodnie z warunkami umowy sprzedaży udziałów AmRest oczekuje, że otrzyma w rezultacie   Transakcji kwotę w wysokości minimum 100 000 000 euro.

Ostateczne warunki Transakcji, które są uzależnione od pewnych czynników zewnętrznych, w tym kursu walutowego, zostaną zakomunikowane w przypadku finalizacji Transakcji. Niemniej jednak AmRest szacuje, że po ujęciu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów biznesu rosyjskiego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 30 czerwca 2022 roku, finalizacja Transakcji nie powinna wymagać dalszych odpisów aktualizujących.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE