RB 13/2021 Transactions on AmRest shares related to the exercise of stock options plan

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o transakcjach na akcjach własnych AmRest wykonanych w ramach realizacji programu opcji menadżerskich poza systemem obrotu między 22 czerwca a 10 lipca 2021 roku. Łącznie dokonano zbycia 12 842 akcji AmRest stanowiących 0,0058% kapitału zakładowego Spółki. Szczegóły dotyczące transakcji znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Pobierz
Transakcje na akcjach własnych dokonane przez Spółkę między 22 czerwca a 10 lipca 2021 roku
PDF plik 78.99 kB