RB 10/2022 Wstępne wyniki sprzedaży w drugim kwartale 2022 roku

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Grupa”), wiodący multibrandowy operator restauracji franczyzowych w Europie, przekazuje niniejszym informację na temat wstępnych wyników sprzedaży, trendów w obszarze sprzedaży porównywalnej (Same Store Sales) oraz procentowego udziału funkcjonujących restauracji w drugim kwartale 2022 roku.

Kluczowe informacje Q2 2022:

  • Rekordowe skonsolidowane przychody, wyniosły 606 mln EUR, co oznacza wzrost o 30,4% rok do roku.
  • Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach osiągnął w Q2 2022 poziom 122,7%.
  • Udział funkcjonujących restauracji wyniósł na koniec czerwca 99,9%.

Grupa konsekwentnie odnotowuje pozytywną dynamikę biznesową, która umożliwiła osiągnięcie znaczącego wzrostu wolumenu sprzedaży, a w rezultacie - jego kolejnego rekordowego poziomu.

Wyniki drugiego kwartału odzwierciedlają świetne wyniki na większości rynków działalności AmRest. Wyjątek stanowią Chiny, na wyniki których wpływ miały tymczasowe zamknięcia restauracji i ograniczenia wynikające z polityki zero-Covid.

Trwające ożywienie w kanale dine-in oraz doskonałość oferowanych usług pozwoliły Grupie ustanowić nowy rekord skonsolidowanej (kwartalnej) sprzedaży w wysokości 606 mln euro, co przełożyło się na wzrost przychodów o 30,4% rok do roku.

Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach osiągnął w Q2 2022 poziom 122,7%.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE