RB 10/2005 Komunikat Zarządu oraz zmiany do Prospektu Emisyjnego

Zgodnie z Art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd AmRest Holdings N.V. (Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2005 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o redukcji liczby akcji nowej emisji oferowanych w ramach ofert publicznej z 5.000.000 do nie więcej niż 3.800.000. Powody tej decyzji są następujące:

  • w roku bieżącym Spółka uzyskuje większe niż zakładano przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej, w związku z czym zmniejszyły się też potrzeby finansowania zewnętrznego (bez względu na ogłoszony ostatnio zamiar nabycia udziałów w Kentucky System Kft. (spółka prowadząca restauracje Pizza Hut i KFC na terenie Węgier), a wcześniej w miklik's food (spółka prowadząca restauracje Big Food na terenie Czech, które po nabyciu mają zostać przekształcone w restauracje KFC);
  • zawarta w dniu 4 kwietnia 2005 r. z ABN Amro Bank N.V. umowa kredytowa zapewnia spółkom zależnym Emitenta, tj. American Restaurants Sp. z o.o. oraz American Restaurants s.r.o., stabilne wieloletnie finansowanie (w tym finansowanie dalszego rozwoju sieci restauracji) na korzystniejszych niż dotychczas warunkach finansowych; oraz
  • jedyny akcjonariusz Spółki, International Restaurant Investments, LLC, widząc perspektywy trwałego rozwoju Spółki zamierza zachować możliwie największy udział w kapitale zakładowym Spółki.

W związku z podjęciem uchwały przez Zarząd Remitenta w Prospekcie Emisyjnym wprowadza się następujące zmiany:

1.         We Wstępie:

(a)        zapis:

" Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadza się do publicznego obrotu:

–          do 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,01 EUR każda (Akcje Wprowadzane),

 

oraz oferuje:

 

–          w ramach Oferty Publicznej:

  • 4.818.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela (Akcje Sprzedawane), o wartości nominalnej 0,01 EUR każda,
  • 5.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela (Akcje Nowej Emisji), o wartości nominalnej 0,01 EUR każda."

zastępuje się zapisem:

"Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadza się do publicznego obrotu:

–          do 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,01 EUR każda (Akcje Wprowadzane),

 

oraz oferuje:

 

–          w ramach Oferty Publicznej:

  • 4.818.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela (Akcje Sprzedawane), o wartości nominalnej 0,01 EUR każda,
  • 3.800.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela (Akcje Nowej Emisji), o wartości nominalnej 0,01 EUR każda.

(b)       zapis:

 

"Akcje Oferowane będą oferowane w dwóch transzach:

 

            Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych będzie 7.900.000 szt. Akcji, oraz

            Transzy Detalicznej, w której oferowanych będzie 1.918.000 szt. Akcji."

zastępuje się zapisem:

 

"Akcje Oferowane będą oferowane w dwóch transzach:

 

            Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych będzie 7.000.000 szt. Akcji, oraz

            Transzy Detalicznej, w której oferowanych będzie 1.618.000 szt. Akcji."

2.         W Rozdziale I

Punkt 8 Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną akcję dla nowych nabywców

Tabelę

Tabela 5: Proporcje wkładu pieniężnego dotychczasowych i nowych akcjonariuszy przy założeniu emisji 5.000.000 Akcji (kurs PLN/euro przyjęto na dzień aktualizacji w wysokości 1 EUR = 4,0790 PLN)

 

Nabyte akcje

Łączny wkład pieniężny
do kapitału Spółki

Średnia cena zapłacona za jedną akcję

 

Liczba

Procent

Wartość (PLN)

Procent

Dotychczasowi akcjonariusze

10 000 000

66,67%

102.929.486,00

66,67% 

10,29

Nowi nabywcy

5 000 000

33,33%

 

 

 

Razem

15 000 000

100,00%

 

 

 

Źródło: Emitent

zastępuje się tabelą:

Tabela 5: Proporcje wkładu pieniężnego dotychczasowych i nowych akcjonariuszy przy założeniu emisji 3.800.000 Akcji (kurs PLN/euro przyjęto na dzień aktualizacji w wysokości 1 EUR = 4,0790 PLN)

 

Nabyte akcje

Łączny wkład pieniężny
do kapitału Spółki

Średnia cena zapłacona za jedną akcję

 

Liczba

Procent

Wartość (PLN)

Procent

Dotychczasowi akcjonariusze

10 000 000

72,5%

102.929.486,00

72,5 % 

10,29

Nowi nabywcy

3 800 000

27,5%

 

 

 

Razem

13 800 000

100,00%

 

 

 

Źródło: Emitent

3.         W Rozdziale III

(a)        pkt 1 Akcje wprowadzane oraz oferowane w publicznym obrocie

tabelę:

 

 

Papiery wartościowe wg rodzajów

Liczba

Wartość nominalna

Cena emisyjna

Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną

Szacunkowe prowizje i koszty emisji

Wpływy Emitenta

Na jednostkę

Akcje Sprzedawane

 

0,01 EUR

Razem

Akcje Sprzedawane

do
4.818.000

do
48,180 EUR

Na jednostkę

Akcje
Nowej Emisji

 

0,01 EUR

Razem

Akcje
Nowej Emisji

do
5.000.000

do
50,000 EUR

zastępuje się tabelą:

 

 

Papiery wartościowe wg rodzajów

Liczba

Wartość nominalna

Cena emisyjna

Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną

Szacunkowe prowizje i koszty emisji

Wpływy Emitenta

Na jednostkę

Akcje Sprzedawane

 

0,01 EUR

Razem

Akcje Sprzedawane

do
4.818.000

do
48,180 EUR

Na jednostkę

Akcje
Nowej Emisji

 

0,01 EUR

Razem

Akcje
Nowej Emisji

do
3.800.000

do
38,000 EUR

(b)       Pkt 3.2.3 Akcje Nowej Emisji - na końcu tego punktu dodaje się zapis:

"Ponadto, w dniu 7 kwietnia 2005 r. Zarząd podjął uchwałę określającą wielkość emisji Akcji Nowej Emisji. Stosowny fragment uchwały brzmi następująco:

" JEDNOGŁOŚNA UCHWAŁA ZARZĄDU

Niżej podpisani:

(1)               H. McGovern oraz

(2)               Peter Whiskerd-Wegorzewski

łącznie stanowiący i działający jako cały Zarząd AmRest Holdings N.V., spółki akcyjnej zawiązanej zgodnie z prawem holenderskim z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”),

zważywszy że:

(A)              w Uchwale Zarządu z dnia 4 lutego 2005 r. Zarząd postanowił, między innymi, iż Spółka wyemituje maksimum 5.000.000 nowych akcji w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce („IPO”).

(B)              Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła niniejszą Uchwałę Zarządu.

(C)              Zarząd wyraża wolę określenia ostatecznej liczby nowych akcji, które będą wyemitowane w ramach IPO;

niniejszym podejmują następująca uchwałę:

Spółka wyemituje maksimum 3.800.000 nowych akcji w kapitale akcyjnym Spółki ("Nowe Akcje") o wartości nominalnej 0.01 EUR każda i tym samym zaoferuje je w ramach IPO. Prawo pierwszeństwa zostaje wyłączone. Dalsze warunki IPO, zawierające, między innymi, przedział cenowy, zostaną określone w odrębnej Uchwale Zarządu, która zostanie podjęta przed zamknięciem IPO. Zarząd Spółki może dokonać przydziału mniejszej liczby Nowych Akcji.".

(c)        Pkt 12.1 Zasady dystrybucji Akcji

(i)        zapis:

"Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w publicznym obrocie 4.818.000 Akcji Sprzedawanych oraz 5.000.000 Akcji Nowej Emisji."

zastępuje się zapisem:

"Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w publicznym obrocie 4.818.000 Akcji Sprzedawanych oraz 3.800.000 Akcji Nowej Emisji."

(ii)       zapis:

"Akcje w Publicznej Ofercie oferowane będą w dwóch transzach:

-          w Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest 7.900.000 Akcji;

-          w Transzy Detalicznej, w której oferowanych jest 1.918.000 Akcji."

zastępuje się fragmentem:

"Akcje w Publicznej Ofercie oferowane będą w dwóch transzach:

-          w Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest 7.000.000 Akcji;

-          w Transzy Detalicznej, w której oferowanych jest 1.618.000 Akcji."

(d)       Pkt 12.11 Przydział Akcji Oferowanych

zapis:

"Alokacja Akcji Oferowanych określona będzie według następującej reguły:

-           w pierwszej kolejności będzie alokowane do 4.818.000 Akcji Sprzedawanych należących do Wprowadzającego

-           po całkowitej alokacji Akcji Sprzedawanych alokowanych będzie do 5.000.000 Akcji Nowej Emisji."

zastępuje się zapisem:

"Alokacja Akcji Oferowanych określona będzie według następującej reguły:

-           w pierwszej kolejności będzie alokowane do 4.818.000 Akcji Sprzedawanych należących do Wprowadzającego

-           po całkowitej alokacji Akcji Sprzedawanych alokowanych będzie do 3.800.000 Akcji Nowej Emisji."

4.         W Rozdziale X

Punkt 6 Definicje, definicję:

"Akcje Nowej Emisji – do 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 EUR każda"

zastępuje się definicją

"Akcje Nowej Emisji – do 3.800.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 EUR każda".