RB 6/2005 Komunikat Zarządu oraz zmiany do Prospektu Emisyjnego

Zgodnie z Art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd AmRest Holdings N.V. zawiadamia o pozyskaniu nowego finansowania dłużnego mającego w znaczącym stopniu zrefinansować dotychczasowy dług bankowy Spółki oraz – w powiązaniu z planowaną pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki – zapewnić dodatkowe finansowanie na dalszy rozwój sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Przedmiotowy kredyt zapewni Spółce i jej podmiotom zależnym stabilność finansowania długoterminowego oraz przyczyni się do obniżenia całkowitych kosztów finansowych poprzez wyeliminowanie opłat z tytułu gwarancji zapewnianej pośrednio przez spółkę Yum! Brands.

W związku powyższym w punkcie 17.1.1. Prospektu Emisyjnego wprowadza się następujący zapis:

"W dniu 4 kwietnia 2005 r. Emitent jako dłużnik, AmRest Polska i AmRest Czechy jako kredytobiorcy oraz ABN Amro N.V. jako kredytodawca zawarli umowę kredytową.

Na podstawie umowy ABN Amro N.V. zobowiązał się udzielić kredytobiorcom kredytu na łączną kwotę nie większą niż 110.000.000 złotych. Kredyt udzielony zostanie w dwóch transzach, transzy kredytu terminowego do kwoty 100.000.000 złotych (termin spłaty pięć lat od dnia zawarcia umowy kredytowej) oraz transzy kredytu rewolwingowego do kwoty 30.000.000 złotych (termin spłaty kredytu trzy lata od dnia zawarcia umowy kredytowej). Kredyt może być udostępniony w złotych polskich i koronach czeskich, jednak łączna kwota kredytu nie może przekroczyć 110.000.000 złotych (w celu ustalenia tego limitu kwota kredytu udzielanego w koronach czeskich będzie przeliczana na złote polskie). Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej. Kredyt przeznaczony będzie na spłatę istniejącego zadłużenia oraz rozwój sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej”.