RB 4/2005 Aktualizacja prospektu w zakresie umów znaczących

Data zawarcia umowy:

23.03.2005 r.

 

Strony umowy:

AmRest Polska oraz Pepsi-Cola International, Cork (PCIC) i Pepsi Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (PCIC Bottlers).

 

Przedmiot umowy:

Dostawa przez PCIC Bottlers i zakup przez AmRest Polska gotowych napojów gazowanych w butelkach i puszkach (Pepsi-Cola, Pepsi Light, Pepsi Max, Seven-Up i Mirinda) (Produkty Gotowe) oraz i syropu używanego do produkcji napojów gazowanych rozlewanych przez dystrybutor (Syrop) (razem Produkty). Dostawa Produktów przez PCIC Bottlers odbywa się za pośrednictwem dystrybutora AmRest Polska – firmy McLane Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu.

 

Istotne postanowienia umowne:

Ceny Syropu i Produktów Gotowych zostały określone w załączniku do umowy. Ceny Syropu będą zwiększane lub zmniejszane corocznie o 50 % lokalnego wskaźnika inflacji. AmRest Polska zobowiązuje się, że Syrop będzie używany wyłącznie w celu produkcji napojów gazowanych rozlewanych przez dystrybutor.

Na żądanie AmRest Polska PCIC Bottlers zobowiązany jest dostarczać AmRest Polska, po cenach rynkowych, określone produkty dodatkowe, m.in. dwutlenek węgla do produkcji napojów gazowanych rozlewanych przez dystrybutor oraz kubki, przykrywki i słomki do powyższych napojów.

PCIC Bottlers zobowiązany jest płacić AmRest Polska corocznie opłatę od ilości nabytych Produktów naliczaną od litrów łącznej ilości nabytych Produktów przez AmRest Polska w ciągu roku. Ponadto, PCIC zobowiązane jest wnieść na rzecz AmRest Polska opłatę za reklamę przez AmRest Polska znaków towarowych PCIC w restauracjach AmRest Polska. PCIC lub PCIC Bottlers zobowiązany jest przekazywać AmRest Polska corocznie fundusze na programy marketingowe mające na celu zwiększenie sprzedaży Produktów w Restauracjach. Wysokość funduszy obliczana jest przez strony na podstawie ilości nabytego przez AmRest Polska Syropu. Przeznaczenie funduszy na konkretne programy marketingowe zostanie określone przez strony przed rozpoczęciem programu marketingowego.

PCIC Bottlers zobowiązany jest nabyć i zainstalować na swój koszt Urządzenia służące do produkcji napojów gazowanych z Syropu i ich rozlewu przez dystrybutor (Urządzenia) w restauracjach, w których sprzedawane są napoje gazowane produkowane z Syropu. Po zainstalowaniu, Urządzenia pozostają własnością PCIC Bottlers. PCIC Bottlers zobowiązany jest zapewnić na swój koszt konserwację i naprawę Urządzeń. Jeżeli, po upływie okresu obowiązywania umowy, AmRest Polska nie odnowi umowy i w efekcie zmieni dostawcę napojów gazowanych, AmRest Polska zapłaci PCIC Bottlers kwotę w wysokości wartości księgowej Urządzeń dostarczonych przez PCIC Bottlers i nabędzie Urządzenia na własność, albo zwróci Urządzenia PCIC Bottlers.

PCIC Bottlers ma obowiązek świadczyć na wezwanie każdej z restauracji AmRest Polska zapobiegawcze usługi serwisowe oraz usługi serwisowe w sprawach nagłych, określone w umowie, bez żadnych dodatkowych opłat.

 

Kary umowne:

W przypadku, gdy Produkty przestaną być serwowane w restauracjach AmRest Polska, AmRest Polska zobowiązany będzie zapłacić PCIC karę umowną w wysokości 5.000 USD za każdą restaurację, w której nie serwuje się Produktów. W przypadku, gdy Produkty przestaną być serwowane w znacznej liczbie restauracji AmRest Polska, w wyniku czego roczna sprzedaż Produktów do AmRest Polska zmniejszy się o ponad 30 % (w porównaniu ze sprzedażą w roku poprzedzającym), PCIC będzie uprawnione do wypowiedzenia umowy, a AmRest Polska zobowiązany będzie zapłacić PCIC karę umowną w wysokości 12.500 USD za każdy miesiąc, w którym by obowiązywała umowa, do dnia 31.12.2010 r. Powyższa kara umowna zostaje obniżona o kwotę kar umownych zapłaconych przez AmRest Polska w wysokości 5.000 USD za każdą restaurację, w której nie serwuje się Produktów. Powyższe postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się w przypadku, gdy liczba restauracji AmRest Polska będzie mniejsza niż liczba restauracji na dzień 01.04.2004 r.

 

Zastrzeżenia warunku lub terminu:

Umowa została zawarta na czas określony wynoszący 5 lat i obowiązuje od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2010 r. Żadna ze stron nie jest zobowiązana do przedłużenia umowy ponad powyższy termin. Umowa zastępuje poprzednią globalną umowę o współpracy zawartą pomiędzy AmRest Polska a PCIC i PCIC Bottlers w dniu 01.03.2001 r. (opisana w pkt. 9.2.2 Rozdziału V).

 

Kryteria uznania umowy za  znaczącą:

Wartość umowy przekracza 10% łącznej wartości kapitałów własnych Emitenta.