RB 73/2014 Umorzenie i emisja obligacji
11-09-2014

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 45/2009 z dnia 30.12.2009 r. oraz RB 13/2010 z dnia 24.02.2010 r. Zarząd  AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10 września 2014 roku Spółka dokonała przedterminowego wykupu 13 150 obligacji zdematerializowanych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 131 500 000 złotych, w tym:

- 9 150 obligacji serii AMRE01301214, wyemitowanych przez AmRest w dniu 30 grudnia 2009 roku, o dacie wykupu 30 grudnia 2014 roku, o wartości nominalnej jednej obligacji 10 000 złotych oraz łącznej wartości nominalnej 91 150 000 złotych.

- 4 000 obligacji serii AMRE02301214, wyemitowanych przez AmRest w dniu 24 lutego 2010 roku, o dacie wykupu 30 grudnia 2014 roku, o wartości nominalnej jednej obligacji 10 000 złotych oraz łącznej wartości nominalnej 40 000 000 złotych.

Z chwilą wykupu obligacje zostały umorzone, co spowodowało definitywne wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających (stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach).

Jednocześnie Zarząd AmRest informuje, że w dniu 10 września 2014 roku Spółka dokonała emisji obligacji będącej elementem planu dywersyfikacji źródeł finansowania dłużnego AmRest. Środki z emisji wykorzystane zostaną na rozwój Spółki.

AmRest wyemitował 14 000 obligacji serii AMRE04100919, zdematerializowanych na okaziciela, o wartości nominalnej jednej obligacji 10 000 złotych i cenie emisyjnej równej 100% wartości nominalnej – łączna wartość emisji wyniosła 140 000 000 złotych.

Wszystkie obligacje oprocentowane są na podstawie zmiennej stopy 6M WIBOR powiększonej o marżę i mają datę wykupu 10 września 2019 roku. Odsetki będą płatne w półrocznych okresach (30 czerwca i 30 grudnia) począwszy od 30 grudnia 2014 roku. Emisja obligacji nie została dodatkowo zabezpieczona.

Wartość zaciągniętych zobowiązań AmRest na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia wynosiła 1 573 mln złotych. Szacuje się, że poziom skonsolidowanego zadłużenia netto do czasu całkowitego wykupu obligacji nie przekroczy 3,5-krotności wartości  skonsolidowanego zysku EBITDA za okres ostatnich 12 miesięcy.

Dane umożliwiające obligatariuszom orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji oraz zdolności Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji – zostaną  zawarte w rocznych oraz śródrocznych sprawozdaniach finansowych AmRest publikowanych na GPW oraz umieszczone na stronie internetowej Emitenta [www.amrest.eu].

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi