RB 62/2015 Zgłoszenie projektu uchwały w ramach 12 punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest
15-05-2015

W nawiązaniu do RB 52/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku oraz RB 57/2015 z dnia 8 maja 2015 roku Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 15 maja 2015 roku od jednego z akcjonariuszy Spółki, ING Otwartego Funduszu Emerytalnego („Akcjonariusz”), z siedzibą w Warszawie, będącego w posiadaniu 3 600 000 akcji Spółki, wniosku o poddanie głosowaniu w ramach 12 punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest („Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i wyboru członków Rady Nadzorczej”), zwołanego na 19 maja 2015 roku, uchwały („Uchwała”) w następującym brzmieniu:

 

Uchwała nr ......

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 maja 2015 roku

w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej

 

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej, §9 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia:

1)  odwołać Pana Raimondo Eggink z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;

2) powołać Pana Raimondo Eggink na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej pięcioletniej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie wniosku otrzymane od Akcjonariusza:

W dniu złożenia wniosku ING Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 3 600 000 akcji AmRest, uprawniających do 3 600 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 16,97% kapitału zakładowego Spółki oraz 16,97% ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Jako akcjonariusz posiadający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, ING Otwarty Fundusz Emerytalny ma prawo zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia  zgodnie z Art 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Pan Raimondo Eggink wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył pisemnie, iż spełnia wymagania stawiane przez Spółkę w przedmiocie niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm Pana Raimondo Eggink pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości spółce AmRest Holdings SE dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Biografia Pana Raimondo Eggink znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Biografia Raimondo Eggink_PL
plik PDF
rozmiar: 80.2 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi