RB 55/2015 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest zwołanego na dzień 19 maja 2015 roku
29-04-2015

W nawiązaniu do RB 52/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 28 kwietnia 2015 roku od jednego z akcjonariuszy Spółki, WP Holdings VII B.V. („Akcjonariusz”), z siedzibą w Amsterdamie, będącego w posiadaniu 6 726 790 akcji Spółki, wniosku w sprawie zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest zwołanego na 19 maja 2015 roku. Akcjonariusz zaproponował dodanie do ogłoszonego wcześniej porządku obrad dodatkowego punktu w brzmieniu:

„Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.”

 

Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie wniosku, otrzymane od Akcjonariusza (i przetłumaczone z języka angielskiego):

Polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej AmRest nie była przedmiotem dyskusji od 2011 roku. W ocenie Akcjonariusza, obecne zasady wynagradzania powinny zostać zweryfikowane podczas obrad WZA w celu lepszego dostosowania ich do rosnącej wartości i pozycji rynkowej Spółki. Akcjonariusz uważa również, że wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powinny być zróżnicowane i zależne od funkcji wykonywanych przez poszczególnych członków, a tym samym ich zaangażowania w wykonywanie obowiązków związanych z nadzorem nad Spółką.

W dniu złożenia niniejszego wniosku WP Holdings VII B.V. posiada 6 726 790 akcji AmRest, uprawniających do 6 726 790 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 31,71% w kapitale zakładowym Spółki i 31,71% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Akcjonariusz ma więc prawo zażądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ zgodnie z Art 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

 

W związku z powyższym Spółka ogłasza niniejszym zmieniony porządek obrad:

1)           Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2)           Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3)           Sporządzenie listy obecności.

4)           Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

5)           Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6)           Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu AmRest z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2014.

7)           Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

8)           Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.

9)           Podjęcie uchwał:

      a)      o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2014,

      b)      o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2014,

      c)       w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014.

10)       Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

11)       Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz w przedmiocie kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.

12)       Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i wyboru członków Rady Nadzorczej.

13)       Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

14)       Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

oraz

II 1.8. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi