RB 46/2014 Informacje o kandydacie do Rady Nadzorczej AmRest
20-05-2014

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 19 maja 2014 roku od jednego z akcjonariuszy Spółki, WP Holdings VII B.V. („Akcjonariusz”), z siedzibą w Amsterdamie, będącego w posiadaniu 6 726 790 akcji Spółki zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest („ZWZ”) w dniu 4 czerwca 2014 roku kandydatury Pana Amra Kronfol („Kandydat”) na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z treścią zawiadomienia Pan Amr Kronfol zastąpi Pana Roberta Feuer, którego Akcjonariusz nominował jako kandydata do Rady Nadzorczej AmRest w 2010 roku i który zamierza zrezygnować z pełnionego stanowiska. Zgodnie z intencją Akcjonariusza powołanie Pana Kronfol na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki będzie skuteczne tylko wówczas, gdy Pan Feuer zrezygnuje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Amr Kronfol wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki i potwierdził, że spełnia kryteria wymagane dla kandydatów do rad nadzorczych przewidziane w odpowiednich przepisach prawa.

Biografia Kandydata znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

 

Akcjonariusz na podstawie Art. 401 par. 4 Kodeksu spółek handlowych zgłosił przedstawiony poniżej projekt uchwały dotyczącej punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest ("Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej") i zwrócił się do Zarządu Spółki z wnioskiem o poddanie go głosowaniu podczas ZWZ.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej, §9 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia powołać  Pana Amra Kronfol na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia skutecznej rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki przez Pana Roberta Feuer.

 

Uzasadnienie wniosku:

W dniu złożenia niniejszego wniosku WP Holdings VII B.V. posiada 6 726 790 akcji AmRest, uprawniających do 6 726 790 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 31,71% w kapitale zakładowym Spółki i 31,71% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W związku z powyższym Akcjonariusz ma prawo zaproponować projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad ZWZ na podstawie art 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

oraz

II 1.5. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Biografia Pana Amra Kronfol
plik PDF
rozmiar: 99.8 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi