RB 142/2017 Uchwały Rady Nadzorczej AmRest w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki
09-06-2017

Zarząd AmRest Holdings SE („Spółka”) informuje, że dnia 8 czerwca 2017 roku, w związku z nowymi regulacjami wprowadzającymi obowiązkową rotację biegłych rewidentów w jednostkach zainteresowania publicznego (zapisy Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017, poz. 1089) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE), Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zgody na:

1) rozwiązanie przez Zarząd Spółki, za porozumieniem stron, umowy z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144 („PWC”), tj. podmiotem, który na mocy umowy z dnia 18 czerwca 2015 r. zawartej pomiędzy Spółką oraz PWC („Umowa”) uprawniony był do statutowego badania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2015 – 2017 (biegły rewident);

2) odwołanie PWC jako biegłego rewidenta dokonującego badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 (wraz z opinią i raportem z badania) oraz wydającego raport z przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

 

W związku z podjęciem wspomnianej uchwały oraz na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza Spółki podjęła również uchwałę o wyborze BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355, do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2017 – 2019.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 19-20 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Poleć lokalizację dla naszej restauracji! 10,000 zł czeka na Ciebie Wypełnij formularz
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2017 Q2
148 942TYS. PLN
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2017
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja- Telekonferencja Zarządu z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2017
Ten widget jest aktualnie używany

18.10.2017

Notka Prasowa - Debiut marki blue frog w Polsce
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi