RB 124/2015 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest zwołanego na dzień 12 sierpnia 2015 roku
22-07-2015

W nawiązaniu do RB 107/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 22 lipca 2015 roku od jednego z akcjonariuszy Spółki, Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego (wcześniejsza nazwa ING Otwarty Fundusz Emerytalny, dalej jako „Akcjonariusz”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042153, reprezentującego co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki, wniosku o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest zwołanego na 12 sierpnia 2015 roku następującego punktu:
Punkt 9. w brzmieniu:
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki”.

Uzasadnieniem dla wprowadzenia zmian do Statutu jest dostosowanie postanowień Statutu do przepisów Kodeksu spółek handlowych, co pozostaje w zgodzie z postanowieniami art. 55, 56, 57 oraz 58 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej.

W związku z powyższym Spółka ogłasza niniejszym zmieniony porządek obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Sporządzenie listy obecności.
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6) Podjęcie uchwał sprawie liczebności Rady Nadzorczej.
7) Podjęcie uchwał sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11) Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Projekt uchwały Nationale-Nederlanden OFE
plik PDF
rozmiar: 281.6 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi