RB 123/2015 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest zwołanego na dzień 12 sierpnia 2015 roku
17-07-2015

W nawiązaniu do RB 107/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 17 lipca 2015 roku od jednego z akcjonariuszy Spółki, Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK („Akcjonariusz”), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod numerem RFe 1, reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. („Towarzystwo”)  z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005940, NIP 527-21-72-640, REGON 013236126, z kapitałem zakładowym w wysokości 137 000 000 złotych (w pełni opłacony), wniosku o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest zwołanego na 12 sierpnia 2015 roku dwóch następujących punktów:

- Punktu 6. w brzmieniu:

„Podjęcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE”.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 365 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings SE leży określenie liczebności Rady Nadzorczej Spółki, która liczyć może co najmniej pięciu członków. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

 

- Punktu 7. w brzmieniu:

„Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE”.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 365 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings SE leży powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

 

W dniu złożenia niniejszego wniosku Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK posiada 2 100 000 akcji AmRest, uprawniających do 2 100 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 9,90% w kapitale zakładowym Spółki i 9,90% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Akcjonariusz ma więc prawo zażądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ zgodnie z Art 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

 

W związku z powyższym Spółka ogłasza niniejszym zmieniony porządek obrad:

1)           Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2)           Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3)           Sporządzenie listy obecności.

4)           Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

5)           Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6)           Podjęcie uchwał sprawie liczebności Rady Nadzorczej.

7)           Podjęcie uchwał sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8)           Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

9)           Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

10)       Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi