Ład korporacyjny

Zasady ładu korporacyjnego w AmRest
25-11-2013

Zasady ładu korporacyjnego zawarte zostały w załączniku do Uchwały Rady Giełdy Nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku, zatytułowanym Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. Ostatnia aktualizacja została zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy z dnia 13 października 2015 roku. Zbiór zasad jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconej tej tematyce (www.corp-gov.gpw.pl).

Rozumiejąc rolę zasad ładu korporacyjnego w umacnianiu transparentności spółek giełdowych AmRest dokłada wszelkich starań, aby zasady te były stosowane w codziennym funkcjonowaniu Spółki.

Spółka za pomocą załączonego poniżej Oświadczenia o przestrzeganiu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawartego w Suplemencie do Rocznego Sprawozdania Zarządu informuje o niestosowanych w AmRest praktykach, wraz z uzasadnieniem naruszenia zasad.

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie AmRest Holdings SE jest najwyższym organem Spółki. Obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne zgromadzenie, w oparciu o przepisy Statutu Spółki, Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz Código de Comercio.

Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania zostały szczegółowo opisane w Statucie Spółki i Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest. Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej Spółki, odpowiednio w zakładkach Dokumenty Spółki oraz Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenia Spółki zorganizowane są w taki sposób, aby należycie wywiązywać się z obowiązków wobec akcjonariuszy i umożliwić im realizację ich praw.

Rada Dyrektorów

Spółka jest zarządzana przez Radę Dyrektorów, która według Statutu składa się z co najmniej pięciu i nie więcej niż piętnastu członków. Obecnie Rada Dyrektorów Składa się z siedmiu członków, w tym dwóch członków niezależnych.

Rada Dyrektorów odpowiada za kierowanie, zarządzanie i administrowanie działalnością i interesami Spółki we wszystkich aspektach, które na mocy przepisów prawa nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Członkowie Rady Dyrektorów są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Członków Rady Dyrektorów powołuje się na czteroletnią kadencję.

Rada Dyrektorów działa na podstawie przepisów Statutu Spółki, Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz hiszpańskiej ustawy regulującej funkcjonowanie spółek handlowych - Royal Legislative Decree 1/2010 Of 2 July aproving the consolidated text of the Corporate Enterprises Act.
Skład Rady Dyrektorów został przedstawiony na stronie internetowej AmRest w sekcji „O nas”, w zakładce Rada Dyrektorów.

Komitety Rady Dyrektorów

W ramach struktur Rady Dyrektorów AmRest Holdings SE wyodrębniono Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń. Komitety te pełnią rolę pomocniczą dla Rady Dyrektorów w zakresie przygotowywania ocen, opinii i innych działań służących ułatwieniu decyzji podejmowanych przez Radę Dyrektorów.

Zadaniami Komitetu Audytu jest doradzanie Radzie Dyrektorów w kwestiach dotyczących właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz działalności audytu wewnętrznego Spółki i jej Grupy Kapitałowej a także współpraca z biegłymi rewidentami. Szczegółowe uprawnienia, zakres działania i tryb pracy Komitetu Audytu określa zatwierdzony przez Radę Dyrektorów regulamin.

Komitet Wynagrodzeń sprawuje nadzór w zakresie realizacji postanowień umów zawartych przez osoby zarządzające Spółką, systemu wynagrodzeń i świadczeń w Spółce i Grupie Kapitałowej, szkoleń i innych świadczeń realizowanych przez Spółkę oraz audytów realizowanych przez Radę w tym zakresie.

Szczegółowe uprawnienia, zakres działania i tryb pracy ww. Komitetów określają zatwierdzone przez Radę Dyrektorów regulaminy.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest (EN)
plik PDF
rozmiar: 101.5 KB
Regulamin Rady Dyrektorów AmRest (2018.09.21) (EN)
plik PDF
rozmiar: 278.5 KB
Wewnętrzny kodeks postępowania AmRest Holdings (EN)
plik PDF
rozmiar: 312.8 KB
Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu (EN)
plik PDF
rozmiar: 130.7 KB
Polityka wyboru Dyrektorów (EN)
plik PDF
rozmiar: 163.3 KB
Polityka zarządzania ryzykiem (EN)
plik PDF
rozmiar: 206.8 KB
Wybrane dane finansowe EUR 2013-2017
plik
rozmiar: 17.5 KB
Informacje wymagane przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
plik PDF
rozmiar: 53.1 KB
Informacje dotyczące Polityki Różnorodności stosowanej w AmRest
plik PDF
rozmiar: 118.2 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2017 Q4
163 884TYS. PLN
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2018 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja- Telekonferencja Zarządu z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2018
Ten widget jest aktualnie używany

17.12.2018

Dom Maklerski PKO BP: rekomendacja "trzymaj" z ceną docelową 42,00 zł
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi