Ład korporacyjny

Zasady ładu korporacyjnego w AmRest
25-11-2013

Zasady ładu korporacyjnego zawarte zostały w załączniku do Uchwały Rady Giełdy Nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku, zatytułowanym Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. Ostatnia aktualizacja została zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy z dnia 13 października 2015 roku. Zbiór zasad jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconej tej tematyce (www.corp-gov.gpw.pl).

Rozumiejąc rolę zasad ładu korporacyjnego w umacnianiu transparentności spółek giełdowych AmRest dokłada wszelkich starań, aby zasady te były stosowane w codziennym funkcjonowaniu Spółki.

Spółka za pomocą załączonego poniżej Oświadczenia o przestrzeganiu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawartego w Suplemencie do Rocznego Sprawozdania Zarządu informuje o niestosowanych w AmRest praktykach, wraz z uzasadnieniem naruszenia zasad.

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie AmRest Holdings SE jest najwyższym organem Spółki. Obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne zgromadzenie, w oparciu o przepisy Statutu Spółki, Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz Código de Comercio.

Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania zostały szczegółowo opisane w Statucie Spółki i Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest. Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej Spółki, odpowiednio w zakładkach Dokumenty Spółki oraz Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenia Spółki zorganizowane są w taki sposób, aby należycie wywiązywać się z obowiązków wobec akcjonariuszy i umożliwić im realizację ich praw.

Rada Dyrektorów

Spółka jest zarządzana przez Radę Dyrektorów, która według Statutu składa się z co najmniej pięciu i nie więcej niż piętnastu członków. Obecnie Rada Dyrektorów Składa się z siedmiu członków, w tym dwóch członków niezależnych.

Rada Dyrektorów odpowiada za kierowanie, zarządzanie i administrowanie działalnością i interesami Spółki we wszystkich aspektach, które na mocy przepisów prawa nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Członkowie Rady Dyrektorów są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Członków Rady Dyrektorów powołuje się na czteroletnią kadencję.

Rada Dyrektorów działa na podstawie przepisów Statutu Spółki, Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz hiszpańskiej ustawy regulującej funkcjonowanie spółek handlowych - Royal Legislative Decree 1/2010 Of 2 July aproving the consolidated text of the Corporate Enterprises Act.
Skład Rady Dyrektorów został przedstawiony na stronie internetowej AmRest w sekcji „O nas”, w zakładce Rada Dyrektorów.

Komitety Rady Dyrektorów

W ramach struktur Rady Dyrektorów AmRest Holdings SE wyodrębniono Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń. Komitety te pełnią rolę pomocniczą dla Rady Dyrektorów w zakresie przygotowywania ocen, opinii i innych działań służących ułatwieniu decyzji podejmowanych przez Radę Dyrektorów.

Zadaniami Komitetu Audytu jest doradzanie Radzie Dyrektorów w kwestiach dotyczących właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz działalności audytu wewnętrznego Spółki i jej Grupy Kapitałowej a także współpraca z biegłymi rewidentami. Szczegółowe uprawnienia, zakres działania i tryb pracy Komitetu Audytu określa zatwierdzony przez Radę Dyrektorów regulamin.

Komitet Wynagrodzeń sprawuje nadzór w zakresie realizacji postanowień umów zawartych przez osoby zarządzające Spółką, systemu wynagrodzeń i świadczeń w Spółce i Grupie Kapitałowej, szkoleń i innych świadczeń realizowanych przez Spółkę oraz audytów realizowanych przez Radę w tym zakresie.

Szczegółowe uprawnienia, zakres działania i tryb pracy ww. Komitetów określają zatwierdzone przez Radę Dyrektorów regulaminy.

Udział kobiet i mężczyzn w organach zarządzających i nadzorujących Spółką

na koniec 2017 r.

w Zarządzie zasiadały 4 osoby, w tym 3 mężczyzn i 1 kobieta.

w Radzie Nadzorczej zasiadało 7 osób, w tym 7 mężczyzn.

na koniec 2016 r.

w Zarządzie zasiadało 6 osób, w tym 5 mężczyzn i 1 kobieta.

w Radzie Nadzorczej zasiadało 5 osób, w tym 5 mężczyzn.

na koniec 2015 r.

w Zarządzie zasiadało 6 osób, w tym 5 mężczyzn i 1 kobieta.

w Radzie Nadzorczej zasiadało 8 osób, w tym 7 mężczyzn i 1 kobieta.

Polityka różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menadżerów

W Grupie AmRest obowiązuje Polityka różnorodności wspierająca tworzenie sprzyjającego środowiska pracy AmRest, w którym pracownicy czują się szanowani i doceniani. Spółka nie opracowała jednak w formie dokumentu polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menadżerów. Proces wyboru kadry zarządzającej i nadzorującej jest wolny od jakiejkolwiek dyskryminacji (m.in. płciowej, wiekowej czy etnicznej) i skupia się na ocenie elementów takich jak: doświadczenie zawodowe, wykształcenie i kompetencje kandydatów.

Emitent rozważy możliwość wdrożenia w przyszłości stosownej polityki różnorodności, o ile okaże się ona niezbędna dla zachowania różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menadżerów.

Informacja o regułach dotyczących zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE nr 3/12/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. przyjętą na podstawie § 12 ust. 1 pkt (c) Statutu Spółki, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej AmRest Holdings SE jest wybierany w procedurze przetargu przynajmniej raz na 5 lat. Dokonywanie wyboru biegłego rewidenta należy do obowiązków Rady Dyrektorów.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej spółce publicznej w okresie dłuższym niż pięć lat (Art. 89). Biegły rewident może ponownie wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej spółce publicznej po upływie co najmniej dwóch lat.

Podmiot dokonujący badania sprawozdań finansowych Grupy AmRest – BDO Sp. z o.o. - został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełniają warunki konieczne do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami.Umowa z BDO Sp. z o.o. została zawarta w dniu 4 lipca 2017 roku i obowiązuje do 31 grudnia 2019 roku.

Informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych

Obecnie Rada Dyrektorów Emitenta nie planuje wypłacania dywidendy. Wypracowane przez Spółkę zyski przeznaczane są na kapitał zapasowy celem dalszego rozwoju lub pokrycia ewentualnych strat.

W okresie ostatnich pięciu lat Emitent nie wypłacał dywidendy.

Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do udziału w zysku wykazanym w rocznym, zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który zostanie przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki (prawo do dywidendy). Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o podziale zysku Spółki i wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Posiadacze akcji zwykłych są uprawnieni do otrzymania dywidend i mają proporcjonalne prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (jedna akcja uprawnia do wykonania jednego głosu).

Informacja na temat stosowania Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016 _ 2018
plik PDF
rozmiar: 101.5 KB
Informacja na temat stosowania Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016 _ 2017
plik PDF
rozmiar: 101.5 KB
Informacja na temat stosowania Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016 _ 2016
plik PDF
rozmiar: 105.5 KB
Oświadczenie o przestrzeganiu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2014
plik PDF
rozmiar: 231.1 KB
Informacje dotyczące Polityki Różnorodności stosowanej w AmRest
plik PDF
rozmiar: 118.2 KB
Wybrane dane finansowe EUR 2013-2017
plik
rozmiar: 17.5 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2017 Q4
163 884TYS. PLN
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2018
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja- Telekonferencja Zarządu z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2018
Ten widget jest aktualnie używany

17.10.2018

Komunikat prasowy - AmRest dokonał podwyższenia kapitału
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi