Ład korporacyjny

Zasady ładu korporacyjnego w AmRest
25-11-2013

Zasady ładu korporacyjnego zawarte zostały w załączniku do Uchwały Rady Giełdy Nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku, zatytułowanym Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. Ostatnia aktualizacja została zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy z dnia 13 października 2015 roku. Zbiór zasad jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconej tej tematyce (www.corp-gov.gpw.pl).

Rozumiejąc rolę zasad ładu korporacyjnego w umacnianiu transparentności spółek giełdowych AmRest dokłada wszelkich starań, aby zasady te były stosowane w codziennym funkcjonowaniu Spółki.

Spółka za pomocą załączonego poniżej Oświadczenia o przestrzeganiu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawartego w Suplemencie do Rocznego Sprawozdania Zarządu informuje o niestosowanych w AmRest praktykach, wraz z uzasadnieniem naruszenia zasad.

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie AmRest Holdings SE jest najwyższym organem Spółki. Obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne zgromadzenie, w oparciu o przepisy Statutu Spółki, Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz Kodeksu Spółek Handlowych.

Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania zostały szczegółowo opisane w Statucie Spółki i Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest. Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej Spółki, odpowiednio w zakładkach  Dokumenty Spółki oraz Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenia Spółki zorganizowane są w taki sposób, aby należycie wywiązywać się z obowiązków wobec akcjonariuszy i umożliwić im realizację ich praw.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością AmRest Holdings SE we wszystkich dziedzinach jego działalności. Zgodnie ze Statutem oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 12 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków. Obecnie Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków, w tym z dwóch członków niezależnych. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na pięcioletnią kadencję.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Statutu Spółki, Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz Kodeksu Spółek Handlowych.

Skład Rady Nadzorczej został przedstawiony na stronie internetowej AmRest w sekcji „O nas”,  w zakładce  Rada Nadzorcza.

Komitety Rady Nadzorczej

W ramach struktur Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE wyodrębniono Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń. Komitety te pełnią rolę pomocniczą dla Rady Nadzorczej w zakresie przygotowywania ocen, opinii i innych działań służących ułatwieniu decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą.

Celem działalności Komitet Audytu jest wykonywanie zadań o których mowa w art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Zadaniami Komitetu Audytu jest doradzanie Radzie Nadzorczej w kwestiach dotyczących właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz działalności audytu wewnętrznego Spółki i jej Grupy Kapitałowej a także współpraca z biegłymi rewidentami. Szczegółowe uprawnienia, zakres działania i tryb pracy Komitetu Audytu określa zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin

Komitet Wynagrodzeń sprawuje nadzór w zakresie realizacji postanowień umów zawartych z Zarządem, systemu wynagrodzeń i świadczeń w Spółce i Grupie Kapitałowej, szkoleń i innych świadczeń realizowanych przez Spółkę oraz audytów realizowanych przez Radę w tym zakresie.

Szczegółowe uprawnienia, zakres działania i tryb pracy ww. Komitetów określają zatwierdzone przez Radę Nadzorczą regulaminy.

Zarząd AmRest Holdings SE

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, które nie zostały zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd działa na podstawie przepisów Statutu Spółki, Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz Kodeksu Spółek Handlowych.

Zarząd Spółki składa się co najmniej z dwóch członków, powoływanych na trzyletnią kadencję. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień reguluje Statut Spółki.

Skład Zarządu został przedstawiony na stronie internetowej AmRest w sekcji „O nas”,  w zakładce  Zarząd.

Udział kobiet i mężczyzn w organach zarządzających i nadzorujących Spółką

na koniec 2016 r.

w Zarządzie zasiadało 6 osób, w tym 5 mężczyzn i 1 kobieta.

w Radzie Nadzorczej zasiadało 5 osób, w tym 5 mężczyzn.

na koniec 2015 r.

w Zarządzie zasiadało 6 osób, w tym 5 mężczyzn i 1 kobieta.

w Radzie Nadzorczej zasiadało 8 osób, w tym 7 mężczyzn i 1 kobieta.

na koniec 2014 r.

w Zarządzie zasiadały 4 osoby, w tym 4 mężczyzn.

w Radzie Nadzorczej zasiadało 7 osób, w tym 7 mężczyzn.

na koniec 2013 r.

w Zarządzie zasiadały 3 osoby, w tym 3 mężczyzn.

w Radzie Nadzorczej zasiadało 7 osób, w tym 7 mężczyzn.

Informacja o regułach dotyczących zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE

Zgodnie z uchwałą  Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE nr 3/12/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. przyjętą na podstawie § 12 ust. 1 pkt (c) Statutu Spółki, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej AmRest Holdings SE  jest wybierany w procedurze przetargu przynajmniej raz na 5 lat. Dokonywanie wyboru biegłego rewidenta należy do obowiązków Rady Nadzorczej.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej spółce publicznej w okresie dłuższym niż pięć lat (Art. 89). Biegły rewident może ponownie wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej spółce publicznej po upływie co najmniej dwóch lat.

Podmiot dokonujący badania sprawozdań finansowych Grupy AmRest – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. – został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełniają warunki konieczne do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami. Umowa z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. została zawarta w dniu 18 czerwca 2015 roku i obowiązuje do 31 grudnia 2017 roku.

Informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych

Obecnie Zarząd Emitenta nie planuje wypłacania dywidendy. Wypracowane przez Spółkę zyski przeznaczane są na kapitał zapasowy celem dalszego rozwoju lub pokrycia ewentualnych strat.

W okresie ostatnich pięciu lat Emitent nie wypłacał dywidendy.

Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do udziału w zysku wykazanym w rocznym, zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który zostanie przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki (prawo do dywidendy). Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o podziale zysku Spółki i wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Posiadacze akcji zwykłych są uprawnieni do otrzymania dywidend i mają proporcjonalne prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (jedna akcja uprawnia do wykonania jednego głosu).

Informacja na temat stosowania Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016 _ 2017
plik PDF
rozmiar: 101.5 KB
Informacja na temat stosowania Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016 _ 2016
plik PDF
rozmiar: 105.5 KB
Oświadczenie o przestrzeganiu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2014
plik PDF
rozmiar: 231.1 KB
Podział Odpowiedzialności Członków Zarządu AmRest Holdings SE
plik PDF
rozmiar: 81 KB
Informacje dotyczące Polityki Różnorodności stosowanej w AmRest
plik PDF
rozmiar: 118.2 KB
Wybrane Dane Finansowe AmRest Holdings SE za lata 2009-2015
plik
rozmiar: 13.5 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Poleć lokalizację dla naszej restauracji! 10,000 zł czeka na Ciebie Wypełnij formularz
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2017 Q3
200 328TYS. PLN
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2017 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja- Telekonferencja Zarządu z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał roku 2017
Ten widget jest aktualnie używany

21.11.2017

Notatka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2017 roku
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi