RB 8/2008 Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
24-01-2008

Zarząd AmRest Holdings N.V. (“AmRest”), w związku z wejściem w życie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW informuje, że Spółka nie stosuje następujących praktyk: nr II.1.4, II.1.6, II.1.12, II.3, III.7 oraz III.8.
 
 
Praktyka nr II.1.4
 
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej (…) informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia,
 
Raporty bieżące AmRest zawierające informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki są, podobnie jak pozostałe raporty bieżące, zamieszczane na korporacyjnej stronie internetowej. Jednak w przypadku projektów uchwał nie jest spełniony 14 dniowy termin wskazany w tej praktyce. Raport bieżący zawierający projekty uchwał publikowany jest co najmniej na 8 dni przed terminem walnego zgromadzenia, zgodnie z §97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
 
 
Praktyka nr II.1.6
 
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej (…) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,
 
Rada Nadzorcza AmRest nie przygotowuje raportu opisującego działalność Rady w roku obrotowym. Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczy wyłącznie oceny sytuacji finansowej Spółki i jest publikowane w formie raportu bieżącego bezpośrednio przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Według opinii Rady Nadzorczej AmRest, aktualny rozmiar działalności Spółki nie wymaga obecnie tworzenia takiego raportu. Decyzja dotycząca tworzenia takiego raportu będzie rozważona, gdy będzie tego wymagać skala działalności Spółki.
 
 
Praktyka nr II.1.12
 
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej (…) w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem,
 
Informacja na temat kosztów, jakie spółka AmRest ponosi w związku z programem opcji pracowniczych, nie są oddzielnie wyodrębnione na internetowej stronie Spółki. Informacja ta zawarta jest jednak każdorazowo w nocie do sprawozdania finansowego spółki (w przypadku rocznego sprawozdania) oraz w zestawieniu zmian w kapitale własnym Spółki (sprawozdania kwartalne).
 
 
Praktyki nr III.1. 1) i 2)
 
Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:
1) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,
2) raz w roku dokonać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
 
Rada Nadzorcza AmRest nie przygotowuje raportu dotyczącego oceny swojej działalności w roku obrotowym. Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczy wyłącznie oceny sytuacji finansowej Spółki i jest publikowane w formie raportu bieżącego bezpośrednio przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Według opinii Rady Nadzorczej AmRest, aktualny rozmiar działalności Spółki nie wymaga obecnie tworzenia takiego raportu. Decyzja dotycząca tworzenia takiego raportu będzie rozważona, gdy będzie tego wymagać skala działalności Spółki.
 
 
Praktyki nr III.7 i III.8
 
7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.
8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…).
 
Do daty niniejszego oświadczenia w strukturze Rady Nadzorczej AmRest nie został utworzony żaden komitet. Według opinii Rady Nadzorczej AmRest, aktualny rozmiar działalności Spółki nie wymaga obecnie ich tworzenia. Decyzja dotycząca utworzenia komitetu audytu i innych komitetów będzie rozważona, gdy będzie tego wymagać skala działalności Spółki.
 
 
 
Podstawa prawna:
Regulamin GPW §29 ust .3

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi