RB 78/2008 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
02-11-2008

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”) z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów, działając na podstawie art. 29 oraz 32 Statutu Spółki oraz § 39 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zwołuje:
 
1) Zgromadzenie Wstępne Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest (“Zgromadzenie Wstępne”), które odbędzie się w dniu 25 listopada 2008 roku w biurze spółki Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław, Polska. Zgromadzenie Wstępne rozpocznie się o godzinie 10:00 czasu lokalnego;
 
2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy AmRest Holdings SE (“Nadzwyczajne WZA”), które odbędzie się w dniu 26 listopada 2008 roku w Hotelu Hilton Schiphol, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, Holandia; Nadzwyczajne  WZA rozpocznie się o godzinie 10:00 czasu lokalnego. 
Porządek obrad Zgromadzenia Wstępnego oraz Nadzwyczajnego WZA:
 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Omówienie i przyjęcie propozycji Zarządu Spółki dotyczącej przeniesienia siedziby AmRest z Amsterdamu (Holandia) do Wrocławia (Polska).
 3. Zmiana Statutu Spółki zgodnie z aneksem A3 do planu przeniesienia siedziby pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania siedziby w Polsce.
 4. Upoważnienie każdego z członków zarządu AmRest, jak również każdego z prawników firmy Houthoff Buruma N.V., do wystąpienia do Ministerstwa Sprawiedliwości w Holandii o Certyfikat Braku Sprzeciwu oraz do podpisania Aktu Zmieniającego Statut Spółki.
 5. Zamknięcie Zgromadzenia.

 
Porządek obrad, noty wyjaśniające oraz wszystkie powiązane dokumenty wymagane przez przepisy prawa a dotyczące Zgromadzenia Wstępnego oraz Nadzwyczajnego WZA będą udostępnione akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Prins Bernhardplein 200, Amsterdam, Holandia oraz w biurze przy Plac Grunwaldzki 25-27, Wrocław , Polska a także na stronie internetowej Spółki http://www.amrest.eu. Kopie wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej dostępne są bez dodatkowej opłaty.
 
Zgodnie z art. 31.11 oraz art. 33.5 Statutu prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wstępnym oraz w Nadzwyczajnym WZA przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w biurze Spółki we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 25-27 świadectwa depozytowe potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wstępnym oraz w Nadzwyczajnym WZA. Termin ważności świadectwa i tym samym termin zwolnienia blokady akcji wskazanych w treści świadectwa powinien upływać nie wcześniej, niż 27 listopada 2008 roku.
 
Świadectwa można składać do dnia 19 listopada 2008 roku. Złożenie świadectwa depozytowego zostanie udokumentowane potwierdzeniem wydanym przez Spółkę. Dokument potwierdzenia złożenia świadectwa uprawniać będzie do wstępu zarówno na Zgromadzenie Wstępne, jak i na Nadzwyczajne WZA.
 
Prawo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wstępnym oraz na Nadzwyczajnym WZA może być wykonywane osobiście lub przez pełnomocników upoważnionych w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że dokument pełnomocnictwa powinien zostać doręczony Zarządowi Spółki najpóźniej do dnia 19 listopada 2008 roku, pod rygorem jego nieuwzględnienia.
 
Na Zgromadzeniu Wstępnym Akcjonariusze będą mieli możliwość umocowania członków Zarządu Spółki do wzięcia udziału w Rocznym WZA i wykonywania w ich imieniu prawa głosu zgodnie z udzielonymi instrukcjami.
 
Jakakolwiek korespondencja wysłana pod adresem Zarządu Spółki, związana z powyższym przedmiotem, powinna być wysłana pod następujący adres:
 
Dział Prawny Do wiadomości: Michał Rypiński AmRest Holdings SE Plac Grunwaldzki 25-27 50-365 Wroclaw Polska

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi