RB 48 Informacja o zmianie znaczącej umowy z dnia 14.07.2005 r.
01-08-2005

Zarząd AmRest Holdings N.V. informuje,  iż  w dniu 1.08.2005 powziął informację o podpisaniu aneksu (z dnia 31.07.2005r.) do umowy poddzierżawy zawartej w dniu 14.07.2005 r pomiędzy American  Retail Systems Sp. z o.o. (Wydzierżawiającym) a American Restaurants Sp. z o.o. (Dzierżawca).
Aneks nie zmienia bazowej ekonomiki umowy, jego celem jest uproszczenie i optymalizacja transakcji.
Zmianie uległ paragraf 5 umowy, w jego nowym brzmieniu strony ustaliły, iż:
(i)                 w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu 10.500.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych polskich) tytułem zapłaty części czynszu należnego w okresie trwania umowy,
(ii)               począwszy od 16 paździenrika 2007r. (data rozpoczęcia okresu dzierżawy) Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu pozostałą kwotę czynszu w równowartości 14 USD za każdy 1 m2 powierzchni będącej przedmiotem dzierżawy, tj. łącznie równowartość w złotych polskich 30.800 USD  za 2200 m2, liczoną według średniego kursu dolara amerykańskiego ogłaszanego przez NBP w dniu wystawienia faktury,
(iii)             wysokość czynszu będzie korygowana rocznie według oficjalnego wskaźnika stopy inflacji waluty amerykańskiej liczonego na podstawie indeksu wzrostu cen artykułów konsumpcyjnych (ang. CPI – Consumer Price Index)
Strony postanawiły, iż kwota kaucji 10.500.000 PLN zapłacona przez Dzierżawcę tytułem wykonania postanowień umowy będzie zaliczona na poczet czynszu, o którym mowa w brzmieniu zmienionym niniejszym aneksem (ad. pkt (i) powyżej) a kwota należnego VAT wynikająca z faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego zostanie uiszczona w terminie do 15 sierpnia 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi