RB 46/2005 Informacja o zawarciu znaczącej umowy
16-07-2005

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 42/2005 Zarząd AmRest Holdings N.V. informuje,  iż  w dniu 14.07.2005 r.  podpisano  umowę poddzierżawy pomiędzy American  Retail Systems Sp. z o.o. (Wydzierżawiającym) a American Restaurants Sp. z o.o. (Dzierżawca). Przedmiotem umowy jest dzierżawa:
(i)                 Części nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Widok 26 o powierzchni 1000 m2,
(ii)               Części nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy al. Solidarności 68 o powierzchni 1200 m2.
 
Przedmiotowa umowa poddzierżawy wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2005 r. z zastrzeżeniem, że okres dzierżawy rozpoczyna się 16 października 2007 r. i trwać będzie przez 10 lat, to jest do 15 października 2017 r.
 
Dzierżawca będzie wykorzystywał przedmiot dzierżawy na prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowej oraz na cele biurowe.
 
Strony ustaliły miesięczny czynsz dzierżawny za powierzchnię pomieszczeń będących przedmiotem umowy na łączną kwotę 182.420 PLN. Kwota czynszu pokrywa prawo Dzierżawcy do korzystania z gruntu na którym posadowione są Budynki. Czynsz dzierżawny będzie co roku korygowany w oparciu o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Czynsz nie obejmuje opłat za media oraz opłat eksploatacyjnych do ponoszenia których zobowiązany jest bezpośrednio Wydzierżawiający.
 
Strony postanawiły, że tytułem kaucji gwarancyjnej, będącej zabezpieczeniem wykonywania niniejszej umowy przez Dzierżawcę w całym okresie jej trwania, Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu 10.500.000 zł w terminie do 15 lipca 2005 r. Kaucja gwarancyjna będzie zwracana Dzierżawcy proporcjonalnie, począwszy od daty rozpoczęcia okresu dzierżawy, w wysokości miesięcznej 87.500 PLN Wysokość pozostałej do zwrotu kaucji gwarancyjnej, jak również wysokość miesięcznego zwrotu kaucji będzie co roku korygowana w oparciu o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Zabezpieczeniem zwrotu kaucji gwarancyjnej na rzecz Dzierżawcy są: poręczenie spółki matki Wydzierżawiającego oraz weksel własny in blanco wystawiony przez Wydzierżawiającego.
 
Jeżeli niniejsza umowa ulegnie rozwiązaniu lub wygaśnie przed upływem 10 letniego okresu na jaki została zawarta, Wydzierżawiający będzie zobowiązany zwrócić Dzierżawcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wydzierżawiącego wezwania o zwrot kaucji gwarancyjnej, całą kwotę otrzymanej kaucji z uwzględnieniem kwot kaucji zwróconej Wydzierżawiającemu do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia  umowy.
 
Powyższa umowa realizuje intencje AmRest Holdings co do zakupu Spolpep Sp. z. o.o. oraz  przedłużenia umów wynajmu wszystkich 4 restauracji na korzystnych warunkach do 2017 roku. Intencje te przedstawiono w raporcie bieżącym nr 42/2005 z dnia 27.06.2005 roku. Forma transakcji została zooptymalizowana pod względem struktury podatkowej. Łącznie AmRest na nabycie Spolpep Sp. z o.o. oraz zabezpieczenie do 2017 roku  najatrakcyjniejszych w Warszawie lokalizacji dla restauracji wydał 21 mln PLN. Zarząd AmRest Holdings N.V. wyraża zadowolonie iż poza przejęciem 4 największych i wysoce dochodowych restauracji PH i KFC w Polsce transakcja zapewniła AmRest (poprzez Spolpep sp. z o.o.) blisko 50%  dyskonto w stosunku do rynkowej wartości opłat za wynajem powierzchni dla tych restauracji w okresie trwania umowy. Poziom tych opłat dla AmRest (poprzez Spolpep sp. z o.o.) uwzględniając powyżej opisane przepływy finansowe pozostaje na dotychczasowym korzystnym poziomie.
Par 5 ust 1 pkt 3 RO 

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi