RB 39/2005 Uchwały podjęte na ZWZ AmRest Holdings N.V. w dniu 19 czerwca 2005 roku.
19-06-2005

Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„AmRest Holdings” N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2005 roku
 
dotycząca wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
 
§1.
Wybiera się Pana Petera Whiskerd-Wegorzewski na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbywającego się w dniu 19 czerwca 2005r. Przewodniczący wybiera na Protokolanta Zgromadzenia Pana  A.C.I. den Heijer.
 
§2.
Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.
 
 
Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„AmRest Holdings” N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2005 roku
 
dotycząca zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004
 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
 
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. składające się z:
-          bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2004r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 71.394 tys. USD,
-          rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r., wykazującego zysk netto w wysokości  3.582 tys. USD,
-          zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę  6.168 tys. USD,
-          rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.525 tys. USD,
-          informacji dodatkowej,
-          sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 2004r.
 
§2.
Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.”
 
 
 
 
Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„AmRest Holdings” N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2005 roku
 
dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku
 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
 
§1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004r.
 
§2.
Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.
 
 
 
 
 
Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„AmRest Holdings” N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2005 roku
 
dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku
 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
 
§1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004r.
 
§2.
Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.
 
 
 
Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„AmRest Holdings” N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2005 roku
 
dotycząca przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2004
 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
 
§1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznacza zysk osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. w wysokości 3.582 tys. USD  na kapitał zapasowy.
 
§2.
Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.
 

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi