Raporty bieżące (przekazane do KNF)

RB 34/2007 Plany IRI
02-07-2007

AmRest Holdings N.V. ("AmRest” lub “Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym został powiadomiony przez IRI, głównego akcjonariusza AmRest, o zamiarze IRI dotyczącym pozbycia się akcji Spółki na rzecz inwestorów instytucjonalnych poprzez przyspieszony proces budowania księgi popytu.
 
Dwoje akcjonariuszy IRI zachowa jednak swoje udziały w Spółce poprzez bezpośrednie udziały w AmRest.
 
Pan Henry McGovern, współzałożyciel oraz Dyrektor Generalny AmRest, nabędzie odpowiednią liczbę akcji AmRest w celu utrzymania swojego aktualnego 7,5% udziału w kapitale Spółki. Pozostanie on, jako Dyrektor Generalny Spółki, aby wprowadzić ją w kolejną fazę wzrostu, która obejmuje między innymi rozwój nowych marek i ciągłą ekspansję geograficzną w Europie. Jest to jednocześnie dowód jego ciągłego zaangażowania w Spółce.
 
Dodatkowo, Don Kendall Senior, współzałożyciel AmRest oraz założyciel i były długoletni Dyrektor Generalny i Prezes PepsiCo, nabędzie znaczący udział w Spółce i pozostanie Członkiem Rady Nadzorczej AmRest.
 
Pozostali inwestorzy IRI, to inwestorzy finansowi, którzy utrzymują swój udział w Spółce od 14 lat i znacząco przedłużyli horyzont inwestycyjny typowy dla prywatnych inwestorów finansowych, będą pozbywać się swoich akcji.
 
Pan McGovern zrefinansuje znaczącą część odkupu swoich akcji poprzez osobistą pożyczkę bez regresu otrzymaną od pozostałych akcjonariuszy IRI.
 
W wyniku tej transakcji Spółka spodziewa się zwiększonej płynności swoich akcji. AmRest będzie nadal kontynuował swoją strategię umacniania się na pozycji czołowego operatora restauracyjnego w Europie Środkowo-Wshodniej.  
 
 
Zastrzeżenie MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI LUB ROZPOWSZECHNIANIA W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, AUSTRALII, KANADZIE I JAPONII.
Niniejszy dokument nie stanowi zaproszenia do sprzedaży lub złożenia oferty zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych w dowolnej jurysdykcji, w której składanie tego typu ofert komukolwiek przez kogokolwiek jest zabronione obowiązującymi przepisami.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są przeznaczone do publikacji lub rozpowszechniania wśród osób zamieszkałych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy dokument nie może być wysyłany ani przekazywany do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie były i nie będą zarejestrowane w oparciu o Amerykańską Ustawę o Papierach Wartościowych z 1933 („Ustawa o Papierach Wartościowych”) z późniejszymi zmianami i nie mogą być oferowane lub sprzedawane bez rejestracji na podstawie tej ustawy lub na podstawie zwolnienia z obowiązku takiej rejestracji.
Niniejszy dokument nie może być rozpowszechniany, w sposób pośredni lub bezpośredni, w Stanach Zjednoczonych Ameryki (włączając w to obszary i terytoria zależne, dowolny Stan wchodzący w skład Stanów Zjednoczonych i Dystrykt Kolumbia). Niniejsze materiały nie stanowią części jakiejkolwiek oferty lub zachęty do kupna lub zapisu na akcje w Stanach Zjednoczonych. Akcje, o których mowa w niniejszej informacji, nie były i nie będą zarejestrowane w oparciu o amerykańską Ustawę o Papierach Wartościowych.
Papiery te nie mogą być oferowane lub sprzedawane w/do Stanach/ów Zjednoczonych bądź na rachunek lub na rzecz dla obywateli amerykańskich (pojęcie to definiuje Regulacja S Ustawy o Papierach Wartościowych), chyba że zostało wydane zwolnienie uchylające wymogi rejestracyjne zapisane w w/w ustawie. Papiery te nie zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Niniejszy dokument skierowany jest wyłącznie do osób mieszkających poza terytorium Wielkiej Brytanii lub osób zamieszkałych na terenie tego państwa, które spełnia wymogi definicji profesjonalnego inwestora (zgodnie z definicją zawartą w art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku do Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku (Promocja finansowa) („Rozporządzenie”) lub do innych osób, do których niniejsze informacje można zgodnie z prawem skierować zgodnie z w/w Rozporządzeniem. Spośród inwestorów profesjonalnych dokument ten skierowany jest do osób mających doświadczenie zawodowe związanie z inwestowaniem. Inwestycje i działalność inwestycyjna prowadzona będzie wyłącznie przez te osoby. Osoby bez profesjonalnego doświadczenia w kwestiach inwestycyjnych nie powinny opierać się na informacjach zawartych w tym dokumencie.
Oferta skierowana bedzie wyłącznie do osób z krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będących inwestorami kwalifikowanymi w myśl art. 2 ust. 1 lit. e Dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego („Inwestorzy Kwalifikowani”). Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, dostępne beda do nabycia wyłącznie przez Inwestorów Kwalifikowanych. Jakiekolwiek zaproszenie, oferta lub umowa o nabycie akcji, sprzedaż lub nabycie w jakikolwiek inny sposób tych papierów wartościowych zostanie skierowana wyłącznie do tej grupy indywidualnie wybranych Inwestorów Kwalifikowanych, do których [CAIB UniCredit] lub [inni menedżerowie] skierują zaproszenie do udziału w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu. Osoby nie będące Inwestorami Kwalifikowanymi nie powinny podejmować działań w oparciu o powyższe informacje, ani wykorzystywać w jakikolwiek sposób ich treści.
 
 
Podstawa prawna:
Ustawa o ofercie z dnia 29 lipca 2005 art. 56. ust. 1 punkt 1.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi