Raporty bieżące (przekazane do KNF)

RB 32/2005 WZA
22-05-2005

 Zarząd AmRest Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów, działając na podstawie art. 29 oraz 32  Statutu, zwołuje:
1)      Zgromadzenie Wstępne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. (“Zgromadzenie Wstępne”), które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2005r. w Hotelu Radisson SAS, Wrocław, ul. Purkyniego 10; Zgromadzenie Wstępne rozpocznie się o godzinie 11:00 czasu lokalnego;
2)      Roczne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. (“Roczne WZA”), które  odbędzie się w dniu 19 czerwca 2005r. w Hotelu Hilton Schiphol, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, Holandia; Roczne WZA rozpocznie się o godzinie 11:00 czasu lokalnego. 
 
 
Porządek obrad Zgromadzenia Wstępnego oraz Rocznego WZA:

 1. Otwarcie.
 2. Raport Zarządu AmRest Holdings N.V. na temat sprawozdania rocznego za rok finansowy 2004.
 3. Omówienie i przyjęcie sprawozdania rocznego za rok finansowy 2004.
 4. Zatwierdzenie wykonania obowiązków przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki.
 5. Przeznaczenie zysków Spółki.
 6. Zamknięcie.

 
Porządek obrad, noty wyjaśniające oraz wszystkie powiązane dokumenty wymagane przez przepisy prawa a dotyczące Zgromadzenia Wstępnego oraz Rocznego WZA będą dostępne akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki Rokin 55, Amsterdam, Holandia oraz w biurze ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, Wrocław, Polska a także na stronie internetowej Spółki http://www.amrest.com.pl od daty niniejszego ogłoszenia do dnia Rocznego WZA. Kopie wszelkich dokumentów o których mowa powyżej dostępne są bez dodatkowej opłaty.
 
Zgodnie z art. 31.11 oraz art. 33.5 Statutu spółki oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 49 poz. 447 z późn. zm.), prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wstępnym oraz w Rocznym WZA przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w biurze Spółki we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej–Curie 1 świadectwa depozytowe potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wstępnym oraz w Rocznym WZA.  Termin ważności świadectwa i tym samym termin zwolnienia blokady akcji wskazanych w treści świadectwa powinien upływać nie wcześniej, niż 20 czerwca 2005, to jest w dniu następującym po dacie Rocznego WZA.
 
Świadectwa można składać począwszy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 13 czerwca 2005 r., to jest dnia poprzedzającego datę Zgromadzenia Wstępnego.  Złożenie świadectwa depozytowego zostanie udokumentowane potwierdzeniem wydanym  przez Spółkę. Dokument potwierdzenia złożenia świadectwa uprawniać będzie do wstępu zarówno na Zgromadzenie Wstępne, jak i na Roczne WZA.
 
Prawo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wstępnym oraz na Rocznym WZA może być wykonywane osobiście lub przez pełnomocników upoważnionych w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że dokument pełnomocnictwa powinien zostać doręczony Zarządowi Spółki najpóźniej do dnia 13 czerwca 2005r., pod rygorem jego nieuwzględnienia.
 
Na Zgromadzeniu Wstępnym Akcjonariusze będą mieli możliwość umocowania członków Zarządu Spółki do wzięcia udziału w Rocznym WZA i wykonywania w ich imieniu prawa głosu zgodnie z udzielonymi instrukcjami.
 
Jakakolwiek korespondencja wysłana pod adresem Zarządu Spółki, związana z powyższym przedmiotem, powinna być wysłana pod oba następujące adresy:
 
AmRest Holdings N.V.
Rokin 55
PO Box 990
1000 AZ Amsterdam
Holandia
 
AmRest Holdings N.V.
Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
50-381 Wrocław
Polska
 
 
 
 
 
 

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi