RB 31/2008 Zwołanie Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
25-05-2008

Zarząd AmRest Holdings N.V. („AmRest”) z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów, działając na podstawie art. 29 oraz 32 Statutu Spółki oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie raportów bieżących i okresowych, zwołuje:
 
1)      Zgromadzenie Wstępne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest (“Zgromadzenie Wstępne”), które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2008 roku w Hotelu Radisson SAS, ul. Purkyniego 10, Wrocław, Polska. Zgromadzenie Wstępne rozpocznie się o godzinie 17:00 czasu lokalnego;
 
2)      Roczne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. (“Roczne WZA”), które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2008 roku w Hotelu Hilton Schiphol, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, Holandia; Roczne WZA rozpocznie się o godzinie 10:00 czasu lokalnego. 
 
 
Porządek obrad Zgromadzenia Wstępnego oraz Rocznego WZA:
 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Raport Zarządu AmRest na temat sprawozdania rocznego za rok finansowy 2007.         
 3. Omówienie i przyjęcie sprawozdania rocznego za rok finansowy 2007.
 4. Wniosek o udzielenie absolutorium członkom:

a)      Zarządu, oraz
b)      Rady Nadzorczej
z tytułu wykonania obowiązków w roku finansowym 2007.

 1. Uchwała dotycząca podziału zysków Spółki za rok 2007.
 2. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej – wybór nowych Dyrektorów Nadzorujących.
 3. Uzupełnienie składu Zarządu – wybór nowych Dyrektorów Zarządzających.
 4. Omówienie i przyjęcie propozycji Zarządu Spółki dotyczącej przekształcenia AmRest z akcyjnej spółki publicznej z ograniczoną odpowiedzialnością (naamloze vennootschap) w Spółkę Europejską (SE); włączając przyjęcie propozycji: (i) zatwierdzenia Planu Przekształcenia, (ii) przekształcenia Spółki w Spółkę Europejską, (iii) zatwierdzenia proponowanego Statutu, (iv) zmiany Statutu zgodnie z Załącznikiem B do Planu Przekształcenia, (v) upoważnienia Zarządu Spółki, jak również prawników firmy Houthoff Buruma N.V., każdego z nich indywidualnie, do wystąpienia o Ministerialny Certyfikat Braku Sprzeciwu oraz podpisania Aktu Zmiany Statutu.
 5. Omówienie i zatwierdzenie propozycji Zarządu Spółki dotyczącej przyjęcia Międzynarodowych Finansowych Standardów Sprawozdawczości (IFRS), jako standardów księgowych stosowanych przez Grupę AmRest.

10.  Aktualizacja strategii przez Zarząd AmRest
11.  Zamknięcie Zgromadzenia.
 
Porządek obrad, noty wyjaśniające oraz wszystkie powiązane dokumenty wymagane przez przepisy prawa a dotyczące Zgromadzenia Wstępnego oraz Rocznego WZA będą udostępnione akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Prins Bernhardplein 200, Amsterdam, Holandia oraz w biurze przy ul. Szymanowskiego 2, Wrocław, Polska a także na stronie internetowej Spółki http://www.amrest.eu. Kopie wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej dostępne są bez dodatkowej opłaty.
 
Zgodnie z art. 31.11 oraz art. 33.5 Statutu prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wstępnym oraz w Rocznym WZA przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w biurze Spółki we Wrocławiu, ul. Szymanowskiego 2 świadectwa depozytowe potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wstępnym oraz w Rocznym WZA. Termin ważności świadectwa i tym samym termin zwolnienia blokady akcji wskazanych w treści świadectwa powinien upływać nie wcześniej, niż 24 czerwca 2008 roku.
 
Świadectwa można składać do dnia 13 czerwca 2008 roku. Złożenie świadectwa depozytowego zostanie udokumentowane potwierdzeniem wydanym przez Spółkę. Dokument potwierdzenia złożenia świadectwa uprawniać będzie do wstępu zarówno na Zgromadzenie Wstępne, jak i na Roczne WZA.
 
Prawo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wstępnym oraz na Rocznym WZA może być wykonywane osobiście lub przez pełnomocników upoważnionych w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że dokument pełnomocnictwa powinien zostać doręczony Zarządowi Spółki najpóźniej do dnia 13 czerwca 2008 roku, pod rygorem jego nieuwzględnienia.
 
Na Zgromadzeniu Wstępnym Akcjonariusze będą mieli możliwość umocowania członków Zarządu Spółki do wzięcia udziału w Rocznym WZA i wykonywania w ich imieniu prawa głosu zgodnie z udzielonymi instrukcjami.
 
Jakakolwiek korespondencja wysłana pod adresem Zarządu Spółki, związana z powyższym przedmiotem, powinna być wysłana pod następujący adres:
 
Dział Prawny
Do wiadomości: Dawid Książczak
AmRest Holdings N.V.
ul. Szymanowskiego 2
51-609 Wroclaw
Polska

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi