RB 31/2005 Znaczne pakiety akcji
09-05-2005

Zarząd AmRest Holdings N.V. zawiadamia, iż Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna, w związku z art. 147 Ustawy o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, w imieniu swojego akcjonariusza American Life Insurance and Reinsurance Company, poinformowała Spółkę o zwiększeniu stanu posiadania akcji AmRest Holdings N.V. przez American Life Insurance and Reinsurance Company.
Poniżej pełna treść przekazanej Spółce informacji:
 
„Zgodnie z art. 147 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 158a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 z późn. zm.), Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna informuje, w imieniu swojego akcjonariusza American Life Insurance and Reinsurance Company (zwanego dalej ALICO), iż ALICO posiada pośrednio udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki AmRest Holdings N.V. z siedzibą Rokin 55, 1012KK Amsterdam, Postbus 990, 1000 AZ, Holandia (zwanej dalej Spółką) na poziomie przekraczającym 5%.
W dniu przekroczenia progu 5%, w wyniku zapisów na rachunkach papierów wartościowych dokonywanych w dniu 26 kwietnia 2005 r., ALICO posiadało 767 202 (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela z pośród 13 500 000 akcji (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy) co stanowiło 5,68% (słownie: pięć procent i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 767 202 (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 5,68% (słownie: pięć procent i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Powyższe zaangażowanie ALICO ma charakter pośredni i wynika z zaangażowania AIG OFE (zarządzanego prze AIG PTE S.A.), oraz AIG Basset Management (Polska) S.A. w ramach zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych na zlecenie.
W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź szczegółowych pytań prosimy o kontakt.”
 
 
Podstawa prawna:
PPO Art.148 pkt.1

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi