RB 27/2007 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
04-06-2007

Zarząd AmRest Holdings N.V. („AmRest”) z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów, działając na podstawie art. 29 oraz 32 Statutu Spółki oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie raportów bieżących i okresowych, zwołuje:
 
Zgromadzenie Wstępne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. (“Zgromadzenie Wstępne”), które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2007 roku w restauracji Pizza Hut we Wrocławiu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 1. Zgromadzenie Wstępne rozpocznie się o godzinie 10:00 czasu lokalnego;
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. (“Roczne WZA”), które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2007 roku w Hotelu Hilton Schiphol, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, Holandia; Roczne WZA rozpocznie się o godzinie 10:00 czasu lokalnego. 
 
 
Porządek obrad Zgromadzenia Wstępnego oraz Nadzwyczajnego WZA:
 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Udzielenie Zarządowi zgody na połączenie AmRest Acquisition Subsidiary Inc. (spółki w 100% zależnej od AmRest) z US Strategies Inc. w celu efektywnego nabycia do 100% udziałów w OOO Pizza Nord – spółce prowadzącej działalności restauracyjną w Rosji.
 3. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do emisji akcji, powiększającej wartość kapitałów Spółki, jako części płatności w ramach połączenia AmRest Acquisition Subsidiary Inc. oraz US Strategies Inc.
 4. Zmiana Statutu Spółki dotycząca podwyższenia kapitału autoryzowanego do wysokości EUR 160 000 podzielonego na 16 000 000 akcji o wartości nominalnej EUR 0,01 każda.
 5. Zamknięcie Zgromadzenia.

 
 
Porządek obrad, noty wyjaśniające, proponowane zmiany w Statucie oraz wszystkie powiązane dokumenty wymagane przez przepisy prawa a dotyczące Zgromadzenia Wstępnego oraz Nadzwyczajnego WZA będą udostępnione akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Prins Bernhardplein 200, Amsterdam, Holandia oraz w biurze przy ul. Szymanowskiego 2, Wrocław, Polska a także na stronie internetowej Spółki http://www.amrest.eu. Kopie wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej dostępne są bez dodatkowej opłaty.
 
Zgodnie z art. 31.11 oraz art. 33.5 Statutu prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wstępnym oraz w Nadzwyczajnym WZA przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w biurze Spółki we Wrocławiu, ul. Szymanowskiego 2 świadectwa depozytowe potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wstępnym oraz w Nadzwyczajnym WZA. Termin ważności świadectwa i tym samym termin zwolnienia blokady akcji wskazanych w treści świadectwa powinien upływać nie wcześniej, niż 29 czerwca 2007 roku.
 
Świadectwa można składać do dnia 21 czerwca 2007 roku. Złożenie świadectwa depozytowego zostanie udokumentowane potwierdzeniem wydanym przez Spółkę. Dokument potwierdzenia złożenia świadectwa uprawniać będzie do wstępu zarówno na Zgromadzenie Wstępne, jak i na Nadzwyczajne WZA.
 
Prawo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wstępnym oraz na Nadzwyczajnym WZA może być wykonywane przez pełnomocników upoważnionych w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że dokument pełnomocnictwa powinien zostać doręczony Zarządowi Spółki najpóźniej do dnia 21 czerwca 2007 roku, pod rygorem jego nieuwzględnienia.
 
Na Zgromadzeniu Wstępnym Akcjonariusze będą mieli możliwość umocowania członków Zarządu Spółki do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym WZA i wykonywania w ich imieniu prawa głosu zgodnie z udzielonymi instrukcjami.
 
Jakakolwiek korespondencja wysłana pod adresem Zarządu Spółki, związana z powyższym przedmiotem, powinna być wysłana pod następujący adres:
 
 
Dawid Książczak
AmRest Holdings N.V
ul. Szymanowskiego 2
51-609 Wroclaw
Poland

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
49 600TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q1 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

12.05.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021 (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi