RB 24/2013 Emisja obligacji
18-06-2013

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2013 roku Spółka dokonała emisji obligacji będącej elementem planu dywersyfikacji źródeł finansowania dłużnego AmRest. Środki z emisji wykorzystane zostaną na rozwój Spółki.
AmRest wyemitował 14 000 obligacji zdematerializowanych na okaziciela o wartości nominalnej jednej obligacji PLN 10 000 i cenie emisyjnej równej 100% wartości nominalnej – łączna wartość emisji wyniosła PLN 140 000 000.
Wszystkie obligacje oprocentowane są na podstawie zmiennej stopy 6M WIBOR powiększonej o marżę i mają datę wykupu 30 czerwca 2018 roku. Odsetki będą płatne w półrocznych okresach (30 czerwca i 30 grudnia) począwszy od 30 grudnia 2013 roku. Emisja obligacji nie została dodatkowo zabezpieczona.
Wartość zaciągniętych zobowiązań AmRest na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia wynosiła PLN 855 mln. Szacuje się, że poziom skonsolidowanego zadłużenia netto do czasu całkowitego wykupu obligacji nie przekroczy 3,5-krotności wartości  skonsolidowanego zysku EBITDA za okres ostatnich 12 miesięcy.
Dane umożliwiające potencjalnym Obligatariuszom orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji Obligacji, oraz zdolności Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji – zostaną  zawarte w rocznych oraz śródrocznych sprawozdaniach finansowych AmRest publikowanych na GPW oraz umieszczone na stronie internetowej Emitenta [www.amrest.eu].
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi