RB 19/2009 Zwołanie Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
31-03-2009

Zarząd AmRest Holdings SE z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 25-27, wpisanej w dniu 22 grudnia 2008 r. r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320252, działając odpowiednio do treści przepisów art. 395 § 1, § 2, § 5 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 13 ust. 1 i ust. 2 oraz § 14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie AmRest Holdings SE, które odbędzie się w dniu 22 maja 2009 r., początek o godz. 11:00, w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 25-27 z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia;2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Sporządzenie listy obecności;4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;6) Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu AmRest z działalności Spółki oraz Grupy AmRest za rok 2008;8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008;9) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008;10)  Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy AmRest w roku obrotowym 2008;b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008;c)  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysków Spółki za rok 2008;11) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z tytułu wykonania obowiązków w roku finansowym 2008;12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej;13) Zatwierdzenie uchwały Zarządu AmRest z dnia 11 grudnia 2008 r. dotyczącej przyjęcia  Międzynarodowych Finansowych Standardów Sprawozdawczości (IFRS) za rok obrotowy 2008;14) Zamknięcie Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art.9 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi /Dz.U. Nr 183, poz.1538 z późn. zm./, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 15 maja 2009 r. do godziny 15:30 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 25-27, II piętro, Dział Prawny i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści zastrzeżenie wskazujące, że zostało wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji Spółki do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu oraz, że z chwilą wystawienia takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 19 maja 2009 r.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale lub odpisie. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym innym niż język angielski, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Odpisy pełnomocnictw, o których mowa wyżej, powinny być uwierzytelnione przez notariusza lub poświadczone przez radcę prawnego lub adwokata. Informacyjnie wskazuje się, że zgodnie z treścią przepisu art. 421 § 3 ksh dokumenty pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy lub ich odpisy zostają dołączone do księgi protokołów i nie podlegają zwrotowi.
Przedstawiciele osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie od godziny 10.30 przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259)

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi